fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester.

Dette mener European Science Foundation (ESF), USA og det norske Helsedirektoratet – og mener vi må bevege oss bort fra «one size fits all» til persontilpasset medisin.

Fra en «one-size-fits-all» tilnærming og mot helsetjenester som er tilpasset behovene og unikheten for den enkelte, og hvor befolkningen i langt større grad tar ansvar for egen helse. For oss i Funksjonellmedisinsk Institutt så er dette måten vi har arbeidet på i mange år, så dette ser vi på som et svært viktig steg fra Helsemyndighetene. 

For mange fremstår dette som en helt annerledes tilnærming til helse og medisin enn det man er vant til. Men hvis vi skal tro myndigheter og sterke forskermiljøer både i Norge, EU og USA og flere av de sterkeste helseinstitusjonene i verden, så står helsevesenet foran en kraftig endring til mer persontilpasset medisin, også kalt Presisjonsmedisin. I persontilpasset og presisjonsmedisin snakker man gjerne om de fire P´er: predictive, personalized, preventive, and participatory (prediktiv, personlig, forebyggende, og deltakende).

Her kan du lese om fremtidens helsetjenester og hvordan myndighetene i EU, USA og Norge planlegger for dette.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Persontilpasset Medisin for Europeiske borgere: Mot mer presis diagnostisering, behandling og forebygging av sykdom

European Science Foundation (ESF), som består av nasjonale forskere og vitenskapsfolk fra 30 land, publiserte allerede i 2012 et omfattende dokument og arbeid som omhandler anbefalinger for fremtidens helsetjeneste.

Utdrag fra rapporten:

Vår tilnærming til helsetjenester gjennomgår en radikal endring. Vi beveger oss nå bort fra epoken med «blockbuster» medisiner utviklet for å behandle majoriteten av pasientene og mot en tilnærming der pasientene blir behandlet i henhold til deres individualitet.

European Science Foundation (ESF)

Genetiske-, biologiske- og livsstilsfaktorer og miljø-eksponering blir brukt til å skreddersy behandling av ubalanser. Den nye modellen for helsetjenester, kjent som persontilpasset medisin, har potensial til å drive, i kontrast til reaktiv medisin, proaktiv, preventiv, involverende og forebyggende medisin.

Måten vi forstår og behandler sykdom på er i rask endring. Listen over tilstander som det ikke er tilfredsstillende behandling for er økende, og selv når behandling er tilgjengelig, enten responderer ikke mange pasienter eller får uakseptable bivirkninger. Vår økte kapasitet til å forstå en persons biologi har ført til en forståelse for at mange av disse problemene forklares med vår individualitet. Derfor er det klart at vi må bevege oss bort fra en «one-size-fits-all» tilnærming og mot helsetjenester som er tilpasset behovene og unikheten for den enkelte.

Persontilpasset medisin er en ny tilnærming til klassifisering, forståelse, behandling og forebygging av sykdom basert på data og informasjon om individuelle biologiske og miljømessige forskjeller. Man forsøker  å integrere biologiske data for hver enkelt, så vel som miljømessige og livsstilsfaktorer for å generere en kompleks, individuell fenotype. Ved hjelp av denne informasjonen, kan modellene bli generert for å identifisere de mest hensiktsmessige helsetjenester, fra behandling til forebygging, for hvert enkelt individ. I hovedsak representerer persontilpasset medisin et skifte fra reaktiv medisin til proaktiv og forebyggende helsetjenester.

Som et viktig første skritt i utviklingen av persontilpasset medisin, vil tradisjonell sykdomsklassifisering revurderes. Snarere enn å fokusere på konstellasjoner av symptomer i et bestemt organ eller system, vil diagnostisering fokusere på å integrere informasjon fra flere kilder, ikke bare genetikk og annen «omics» teknologi, men også miljømessige og livsstilsfaktorer.

Videre sikrer dette at innbyggerne er i stand til å spille en aktiv rolle i sin egen helse og fremtidens pasientdeltakende helsetjenester.

Helsetjenestene har tradisjonelt vært organisert rundt organspesialister og systembaserte spesialiteter, som igjen gir klassifisering av sykdom og diagnoser. Med utviklingen av en ny sykdomstaksonomi i persontilpasset medisin, er det sannsynlig at grensene mellom disse spesialitetene raskt forsvinner. Persontilpasset medisin vil derfor endre strukturen i helsevesenet og yrkene må gjennomgå en radikal endring. Les hele rapporten til ESF her

Et av verdens fremste sykehus og forskningsinstitusjoner, Cleveland Clinic, satser nå også voldsomt på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin som et tilbud spesielt utviklet for mennesker med kroniske og sammensatte tilstander. Les mer om det her.

USA satt i gang utredning av fremtidens helsetjenester med Persontilpasset Medisin

Utdrag fra artikkelen i The New England Journal of Medicine: President Obama har annonsert en satsing som tar sikte på å akselerere utviklingen mot en ny æra av presisjonsmedisin, med kortsiktig fokus på kreft og et mer langsiktig mål om å generere kunnskap om hele spekteret av helse og sykdom.

“I kveld lanserer jeg et nytt initiativ for presisjonsmedisin for å bringe oss nærmere helbredelse av sykdommer som kreft og diabetes – og for å gi oss alle tilgang til den personlige informasjonen vi trenger for å holde oss selv og våre familier sunnere.” – President Barack Obama, State of the Union, 20 januar 2015

The New England Journal of Medicine

Konseptet med presisjonsmedisin, med forebygging og behandlingsstrategier som tar individuelle ulikheter i betraktning,  er ikke nytt. Men muligheten til å anvende dette har blitt dramatisk forbedret ved den siste utviklingen av store biologiske databaser (slik som «Human genome» prosjektet), kraftfulle metoder for å kartlegge pasienter (eksempel proteomikk, metabolomics, genomics, diverse cellulære forsøk, og mobil helseteknologi), og dataverktøy for å analysere store datasett. Les hele artikkelen i The New England Journal of Medicine 

Helsedirektoratet i Norge har også på oppdrag fra Helse og Omsorgsdepartementet utarbeidet en strategi for persontilpasset medisin.

Utdrag fra rapporten til Helsedirektoratet: Dette er et viktig og spennende felt, som vil endre helsetjenesten. Hensikten er å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, og samtidig unngå behandling som ikke har effekt. Et av formålene med persontilpasset medisin er å endre medisinens tilnærming fra «en størrelse passer for alle» til å ta utgangspunkt i den enkeltes individuelle biologiske forhold.

Pasientene skal delta aktivt i beslutninger om sin egen behandling og borgerne skal kunne delta i utvikling av helsetjenesten. Utviklingen både nasjonalt og internasjonalt er generelt at pasientene får sterkere innflytelse på egen behandling.

Pasienter som i utgangspunktet har et svært likt symptombilde og sykdomsforløp vil kunne få ulikt tilbud om behandling basert på sykdommens biologiske karakteristika. Slik utfordrer grunnprinsippene i persontilpasset medisin oppfattelsen av at man skal få samme behandling ved samme sykdom. Siden de biologiske mekanismene er kompliserte, kan dette være vanskelig for en del pasienter å forstå eller akseptere. Det kan også̊ være krevende for helsepersonell å formidle dette på en god måte.

Helsedirektoratet

Storskalaanalyser, for eksempel av gener, proteiner, metabolitter eller mikrober danner grunnlaget for videreutvikling av persontilpasset medisin. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for diagnostikk og behandling og det er en tett kopling mellom klinikk og forskning på dette feltet. Med strategien ønsker vi å bygge et godt grunnlag for framtidens helsetjeneste , med genombasert klinisk praksis, til også å omfatte andre typer molekylære data, kliniske data og informasjon om livsstil og miljøpåvirkning. Les hele rapporten til Helsedirektoratet her

Funksjonell medisin er Persontilpasset medisin

Funksjonell medisin er persontilpasset medisin. Og innenfor funksjonell medisin har  har man praktisert persontilpasset medisin allerede i flere tiår, og vi ser nå at de aller fremste sykehusene i USA og verden er i ferd med å bygge store funksjonellmedisinske avdelinger hvor de praktiserer persontilpasset medisin.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.