Stor helsemessig forskjell på fisk med og uten miljøgifter.

Fet fisk fri for miljøgifter kan redusere risiko for type 2 diabetes – men miljøgiftene i fisken ser ut til å eliminere den beskyttende effekten.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Dette har blitt vist av svenske forskere ved hjelp av nye innovative metoder som kan brukes til å forstå flere problemstillinger om mat og helse i fremtidige studier.

Det er en gruppe svenske forskere fra ulike forskningsmiljøer som har fått denne interessante studien publisert i publikasjonen til Oxford University, The Journal of Nutrition.

Forskning på effekten av fiskespising og diabetesrisiko har i studier gitt motstridende resultater de siste årene. Noen studier viser at det å spise mye fisk reduserer risikoen for å utvikle type 2 diabetes, mens andre viser at det ikke har noen effekt, og noen studier viser at det til og med har en tendens til å øke risikoen. Et stort team svenske forskere gjennomførte en ny studie med et helt nytt design og har nå kommet til en mulig forklaring på dette mysteriet. .

«Vi klarte med disse nye metodene å skille effekten av fisken i seg selv på diabetesrisiko fra effekten av ulike miljøgifter som finnes i fisk,»

Lin Shi, postdoktor i mat og ernæringsvitenskap.

Svært viktig skille.

«Vår undersøkelse viste at fiskforbruket som helhet ikke har noen positiv effekt på diabetesrisiko. Vi undersøkte deretter virkningen av miljøforurensninger ved hjelp av en ny dataanalysemetode basert på maskinlæring og vi kunne da se at fisken uten miljøgifter gir betydelig beskyttelse mot Type 2 diabetes.»

Lin Shi, postdoktor i mat og ernæringsvitenskap.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Både bra og dårlig

«Beskyttelse er hovedsakelig gitt av fet fisk. Men samtidig så vi en sammenheng mellom høyt forbruk av fet fisk og høyt innhold av miljøforurensende stoffer i blodet.»

Lin Shi, postdoktor i mat og ernæringsvitenskap.

Miljøforurensende stoffer målt i denne studien er organiske forurensninger, for eksempel dioksiner, DDT og PCB. Tidligere undersøkelser har vist at de kan være knyttet til økt risiko for type 2 diabetes. Den varierende effekten av fisk på diabetes-risiko i ulike studier kan derfor skyldes varierende konsum av fisk fra forurensede områder i de ulike studiene.

Ifølge svenske matmyndigheter er mat den viktigste kilden til eksponering for dioksiner og PCB. Disse stoffene er fettløselige og finnes hovedsakelig i fettrike matvarer som fisk, kjøtt og meieriprodukter. Spesielt høyt innhold finnes i fet fisk som sild og vill laks fra forurensede områder. I Sverige betyr dette for eksempel Østersjøen, Botnabukten og de største innsjøene, Vänern og Vättern.

Forskerne brukte også en ny metode for å finne ut hva studiedeltakerne hadde spist, som et supplement til spørreskjemaer om kostvaner. Tidligere forskning har ofte basert seg utelukkende på spørreskjemaer. Dette gir kilder til feil som også kan ha bidratt til de motstridende resultatene knyttet til fisk og type 2 diabetes.

«Ved hjelp av en teknikk kjent som massespektrometrisebasert metabolomikk, identifiserte vi rundt 30 biomarkører i blodprøver, det vil si spesifikke molekyler som kunne brukes til objektiv måling av hvor mye fisk studiedeltakerne hadde spist».

Lin Shi, postdoktor i mat og ernæringsvitenskap.

Samlet sett gir den nye metoden betydelige bedre verktøy for dette forskningsfeltet. Den kan brukes til å bedre skille hvilke kostholdsfaktorer som er de faktiske årsakene til ulike typer helseeffekter.

«Metabolomics og den nye måten å analysere data gir oss nye muligheter til å skille mellom effekter fra ulike eksponeringer som er korrelerte. Dette er veldig viktig da det ellers er vanskelig å avgjøre om det er kosthold, miljøgifter eller begge deler som påvirker risikoen for sykdom.»

Rikard Landberg, professor i mat og ernæringsvitenskap.

Mer om studien:

I alt 421 personer som hadde utviklet type 2 diabetes etter et gjennomsnitt på 7 år, var med studien, og de ble sammenlignet med 421 friske kontrollpersoner.

Også mange andre miljøgifter.

Denne studien fokuserte på et lite antall kjemikalier. Det er også kjent fisk kan inneholde en rekke andre kjemikalier som kan påvirke helsa vår, inkludert tungmetaller som kvikksølv.

Det har vært en økt fokus på dette de siste åra. Myndighetene mener fordelene ved fisk overgår ulempene – men flere og flere forskere er nå mer usikre på dette og mener fisk kan utgjøre en helserisiko. Du kan lese mer om dette i vår artikkel om miljøgifter i fisk.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.