Studie støtter kobling mellom miljøgifter og nevropsykiatriske lidelser.

En ny studie fra University of Chicago antyder en betydelig forbindelse mellom eksponering for miljøgifter og en økning i utbredelsen av nevropsykiatriske lidelser.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Basert på analyser av en mengde populasjonsdata fra både USA og Danmark, fant studien, publisert i PLoS Biology, eksponering for miljøgifter i luften assosiert med økte frekvenser av bipolar lidelse og alvorlig depresjon i begge land.

“Våre studier i USA og Danmark viser at å bo i forurensede områder, spesielt tidlig i livet, er forutsigbart for psykiske lidelser,”

Atif Khan, Ph.D

Videre sier han;

“Disse nevrologiske og psykiatriske sykdommene – som er så kostbarefor samfunnet – ser ut til å være knyttet til det fysiske miljøet, særlig luftkvalitet.”

Atif Khan, Ph.D

Khan og Andrey Rzhetsky, Ph.D. og professor Edna K. Papazian brukte en amerikansk helseforsikringsdatabase med 151 millioner individer. De sammenliknet geografisk forekomst av målinger av 87 potensielle luftforurensende stoffer. Områdene med dårlig luftkvalitet hadde en 27 prosents økning i bipolar lidelse og 6 prosent økning i alvorligere depresjoner sammenlignet med de med best luftkvalitet. Teamet fant også en sterk sammenheng mellom forurenset jord og økt risiko for personlighetsforstyrrelse.

Uvanlig kraftfulle funn

Fordi disse korrelasjonene virket uvanlig sterke, forsøkte teamet å validere sine funn ved å anvende metodikken på data fra et annet land. Danmark kartlegger miljøet over mye mindre områder. Chicago-teamet samarbeidet med Danmarks-baserte forskere fra Aarhus for å analysere danske nasjonale registre med data fra 1,4 millioner mennesker født i Danmark mellom 1979 og 2002. Forskerne undersøkte forekomsten av nevropsykiatrisk sykdom hos danske voksne som hadde bodd i områder med dårlig miljøkvalitet opp til deres tiende bursdag.

Koblingene teamet fant, spesielt for bipolar lidelse, speilet de i USA: en økning på 29 prosent for de i fylker med dårlig luftkvalitet. Ved å bruke disse mer spesifikke danske dataene fant teamet at eksponeringer fra tidlig barndom korrelerte enda sterkere med kraftige depresjoner (en økning på 50 prosent); med schizofreni (økning på 148 prosent); og med personlighetsforstyrrelser (en økning på 162 prosent) i forhold til individer som vokste opp i områder med god luftkvalitet..

 Forskere har lenge mistenkt at genetiske og nevrokjemiske faktorer samvirker på forskjellige nivåer for å påvirke utbruddet, alvorlighetsgraden og progresjonen av disse sykdommene. Hittil har forskere bare funnet beskjedne assosiasjoner mellom individuelle genetiske varianter og nevropsykiatrisk sykdom: for de fleste vanlige genetiske polymorfismer er økningen i sykdomsrisikoen liten, kanskje mindre enn 10 prosent.

Polymorfisme, normal genetisk variasjon, tilstedeværelsen av to eller flere genvarianter. Polymorfisme innebærer at to eller flere utgaver (alleler) av et bestemt gen forekommer med en viss hyppighet (vanligvis i minst 1 %) i en populasjon. (SML)

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

De beskjedene genetiske assosiasjonene førte til at Rzhetsky, som har studert genetiske årsaker til en lang rekke nevropsykiatriske sykdommer i over to tiår, lette etter andre molekylære faktorer som kan utløse eller bidra til sykdomsmekanismen.

Forståelsen av miljøfaktorers påvirkning på disse helsetilstandene er sterkt voksende – men fortsatt møtt av enkelt motforestillinger. Rzhetskys tidligere arbeid hvor de så på sammenhengen mellom luftkvalitet og astma – som brukte lignende metodikk – møtte de ingen motstand i de anerkjente forskningspublikasjonene eller det bredere vitenskapelige miljøet. Rzhetsky legger til at i forsøk på dyr utsatt for miljøgifter, viser dyrene tegn på kognitiv svikt og depresjonslignende atferdssymptomer.

Mens studien ikke tok opp spørsmålet om hvordan luftforurensning kan utløse nevrale effekter, antyder et stort antall eksperimentelle studier i dyremodeller at miljøgifter påvirker nevroinflammatoriske mekanismer som senere kan utvikle seg til nevroutviklingsproblemer – mange av disse oppstår på slutten av barndommen når barna er i ferd med å bli voksne.

En annen nylig utført studie fant forskere en nær dobling av risiko for den vanlige øyesykdommen makulær degenerasjon (AMD) ved eksponering av miljøgifter.

Et kraftig voksende forskningsområde.

I en serie artikler om den «stille» epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorerLes artikkelen «det som skjer med verden – skjer også med oss» her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.