Forskere knytter sopp til nevroinflammasjon og autisme.

University of California finner Candida albicans IgG-antistoffer hos barn med autismespektrumforstyrrelser – og knytter soppinfeksjon til hjerneutviklingsforstyrrelser.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien ble utført ved Institutt for medisinsk mikrobiologi, immunologi, og nevrologi (M.I.N.D.), University of California, USA.

Tarmmikrobiotaen er kjent for å ha stor innflytelse på både slimhinne og systemisk immunitet og er viktig for tarmfunksjonen. I tillegg viser ny kunnskap at mikrobiota betydelig påvirker nevroutvikling og adferd. Immun-dysfunksjon og fordøyelsestilstander er ekstremt vanlig hos personer med autismespekterforstyrrelser. En stadig økende kunnskapsmengde antyder at individer med autismespektertilstander har betydelige avvik i sammensetningen av tarmmikrobiotaen sin, altså kjent som dysbiose.

Lite kunnskap om sopp – inntil nå

De fleste studiene inntil nå har fokusert på bakteriekomponentene i mikrobiota, og etterlatt soppmikrobiota ved autisme dårlig undersøkt. Økt oppvekst av sopparter som Candida albicans er assosiert med inflammatoriske tarmsykdommer, og har nylig blitt knyttet til flere nevrologiske tilstander inkludert schizofreni, bipolar lidelse og Alzheimers. Forskerne forsøkte å forstå om barn med autismespektertilstander har forhøyninger i antistoffer som er rettet mot C. albicans, noe som indikerer nåværende eller tidligere oppvekst av denne sopparten. Tarm-dysfunksjon (dysbisose) ble funnet hos omtrent halvparten av barna med de nevrologiske tilstandene som testet positivt for anti-Candida IgG. Forskerne mener denne studien viser en ny mikrobiell risikofaktor for autismespektertilstander.

Nevroutviklingsforstyrrelser – gener og miljø.

Autismespektertilstander er en gruppe ulike nevroutviklingsforstyrrelser. Selv om forskerne mener spesifikke genetiske mutasjoner kun utgjør 10–20% av årsakene til tilstanden, er arvelighetsrisikoen høy. Forskerne mener dett kan skyldes gener som fører til økt sensitivitet for miljøfaktorer, eller epigenetiske mekanismer som er gitt av felles husholdningseksponeringer for miljøet. De skriver videre at miljøfaktorer som påvirker inkluderer svangerskapseksponering for miljøgifter og sprøytemidler, og infeksjoner og betennelser hos mor under graviditet. Autismespektertilstander er også knyttet til familiær autoimmunitet og astma, og mange individer med autismespektertilstander har betydelig immundysfunksjon.

Mage-tarm- og immundysfunksjon har vært koblet til endring i sammensetning av mikrobiota, kjent som dysbiose. Nylig har forskere identifisert betydelig bakteriell dysbiose hos individer med autismespektertilstander. Bakteriell dysbiose kan være forårsaket av en rekke faktorer inkludert hyppig antibiotikabruk, som også kan øke risikoen for soppvekst i tarm-kanalen. Candida albicans regnes generelt som en passiv commensal gjærsopp i tarmen og kjønnsorganene, men kan under visse forhold, inkludert endret konkurransemiljø i tarmen, er den i stand til å gå over til sin patogene og invasive soppform (som vil si at den kan feste seg på og trenge inn i slimhinnen i tarmen).

Tilstedeværelsen av Candida-arter under rekolonisering etter antibiotikakurer bidrar også til dysbiose og er assosiert med tarm-tilstander som cøliaki og inflammatoriske tarmsykdommer. Konkurranseforholdene mellom bakterier og sopp er komplekst og blir i økende grad undersøkt, ettersom ny teknologi utvikles for å identifisere dem.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskere har funnet Candida i avføringen til autismespekter-barn hos nesten det dobbelte enn hos normalt utviklede barn. Forhøyning av d-arabinitol, et mulig metabolsk biprodukt av Candida-arter, ble også funnet i en studie av 21 italienske barn med autismespektertilstander. D-arabinitol ble også signifikant redusert hos autismespekter-barn etter å ha fått tilskudd med probiotika, og dette korrelerte med forbedret atferd inkludert konsentrasjonsevne.

Soppinfeksjoner er et voksende område av forskning på autismespektertilstander, og ​​eksponering kan også identifiseres ved å se på antistoff immunglobulin (Ig) som retter seg mot sopp. Ved schizofreni har man sett betydelig forhøyede IgG-antistoffer mot soppmikrobiota, spesielt hos menn, men de ble også sett hos bipolare kvinner assosiert med lavere kognitiv score. Før denne studien har disse antistoffene ikke blitt studert hos individer med autismespektertilstander.

De fant en betydelig høyere prosent av anti-C. albicans antistoffer hos barn med autismespektertilstander enn hos kontrollgruppa.

Forskerne skriver at dette reiser spørsmål om dysbiose er til stede veldig tidlig i livet ved autismespektertilstander og kan være involvert i utviklingen.

Derfor, hvis Candida er tilstede tidlig i livet, kan det forstyrre koloniseringen og sammensetningen i de tidlige overgangsstadiene av mikrobiotautvikling som fører til dysbiose. Den tidlige mikrobiotaen er vanligvis arvet fra mor, spesielt under vaginal fødsel. Hvis det er oppvekst av Candida hos mor under svangerskapet, kan det potensie lt overføres til avkom, noe som kan forstyrre normal kolonisering. Videre inkluderer immunresponsen mot soppvekst forhøyninger av interleukin (IL) -17. Dette cytokinet er implisert i immunaktivering hos autismespektertilstander.

Forskerne skriver avslutningsvis også at dysbiose kan forekomme selv i fravær av tarm-symptomer.

Les mer om Candida her -og også mulig behandling.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastro epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.