EU legger opp til paradigmeskift i helsevesenet innen 2030.

Innføring av et persontilpasset helsevesen vil gi store endringer for innbyggere, pasienter og helsepersonell.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I denne første artikkelen i en serie om helsevesenets paradigmeskifte ser vi på hvordan EU-kommisjonen nå har helt konkrete planer om å ta en ledende rolle i verden innenfor persontilpasset medisin – og ønsker å kunne tilby et mer holistisk persontilpasset helsevesen til alle europeiske innbyggere (inklusive Norge) før år 2030.

Vi har tidligere skrevet en omfattende artikkel om EU sin første rapport om hvordan vi står foran et paradigmeskift i helsevesenet – fra et “one size fits all” og reaktivt helsevesen til et proaktivt og preventivt fokus på persontilpasset medisin, eller persontilpasset helse, som flere nå velger å kalle det. Funksjonellmedisinsk Institutt har dette fokuset på persontilpassert medisin eller persontilpasset helse. Og på samme måte som flere av verdens ledende sykehus har vi arbeidet med dette fokuset i mange år og opplevd mange gode resultater .

EU: vi har et helsevesen som ikke er tilpasset helseutfordringene.

EU-kommisjonen skriver nå at mange av de vanligste medisinene våre ikke er effektive til å behandle et stort antall av pasientene, og mer enn seks prosent av akutte sykehusinnleggelser skyldes alvorlige bivirkninger på medisiner. Videre øker helsekostnadene i hele EU etter hvert som befolkningen eldes og kroniske sykdommer blir mer og mer utbredt. Persontilpasset medisin adresserer nettopp disse utfordringene, med skreddersydde forebyggings- og behandlingsstrategier for enkeltpersoner eller grupper av individer. Som et resultat får pasienter de spesifikke behandlingene som fungerer best for dem.

Selv om det ikke er noen universelt akseptert definisjon, har Horizon 2020 Advisory Group definert persontilpasset medisin som å skreddersy den rette terapeutiske strategien for rett person til rett tid, og / eller for å bestemme predisposisjonen for sykdom og / eller å levere god og målrettet forebygging.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

EU skriver også at det er viktig å merke seg at persontilpasset medisin ikke bare gjelder medisiner. Flere tar nå faktisk til orde for å kalle det “persontilpasset helse” da det kanskje er en enda mer dekkende beskrivelse. EU mener en bedre forståelse av de biologiske mekanismene og miljøinteraksjonene som styrer helse og sykdom vil påvirke hele helsevesenets kontinuum, fra helseforskning til pasientbehandling. Bevegelsen mot persontilpasset medisin kan sees på som en evolusjonær og ikke revolusjonerende prosess. De konkluderer at betydelige paradigmeskift vil måtte finne sted innen medisinsk forskning og helsehjelp for at dette innovative området skal utnyttes fullt ut.

Over 30 europeiske og internasjonale medlemmer som representerer forsknings- og politiske organisasjoner, sammen med EU-kommisjonen som observatør, har etablert et initiativ kalt International Consortium for Personalised Medicine, eller “ICPerMed”. Norge er her representert fra Helse Sør-øst.

Denne organisasjonen har nå utviklet en handlingsplan for hvordan styre dette paradigmeskiftet av helsevesenet innen 2030.

Handlingsplanen

I handlingsplanen kan vi lese at persontilpasset medisin bruker informasjon som er spesifikk for et individ for å målrette terapeutiske og forebyggende strategier mer nøyaktig, og setter innbyggere og pasienter i sentrum for helse og innovasjon.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Sammen med den informasjonsteknologiske revolusjonen vil en bedre forståelse av de biologiske mekanismene og miljøinteraksjonene som styrer sykdomsutviklingen endre måten helsetjenester leveres på i fremtiden.

Persontilpasset medisin tar sikte på å oppnå det optimale resultatet for hvert individ, i stedet for befolkningsgrupper eller undergrupper. Denne endringen i måten helsetjenester leveres på blir stadig mer akseptert og er nå et ledende fokus innen helserelatert vitenskap globalt.

Vil diagnosene avvikles?

Oppsiktsvekkende nok skriver de at som en konsekvens av ny innsikt i de underliggende molekylære årsakene til sykdom, kan det diskuteres om den etablerte sykdomsklassifiseringen fortsatt er gyldig. Det kan hende at det må utvikles en helt ny klassifisering som tar hensyn til denne nye kunnskapen og vil trenge konstant utvikling i lys av nye vitenskapelige fremskritt.

Med dette menes faktisk at man potensielt går bort fra dagens diagnosesystem.

Forskning

Et fokus bort fra befolkningsgrupper og gjeldende diagnoser – og mot individ vil kreve store endringer i helseforskning. Og de beskriver nettopp multifaktorielle sykdommer og tilstander som et hovedfokus – altså hvor det ikke er en årsak til sykdom, men en rekke ulike årsaker som kan være ulike fra person til person. Da vil ikke den statiske forskningen på gruppenivå gi mening på samme måte.

De skriver at disse nye studiene bør ha som mål å gi eksempler på mulige system-medisinske tilnærminger som skal resultere i potensielle persontilpassede tiltak.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Legenes og helsepersonalets nye roller

De skriver i handlingsplanen at helsepersonale nå står foran store endringer i både utdanning og utøving av sine oppgaver.

Helsepersonellets rolle blir i stor grad å informere og engasjere pasienter i en persontilpasset medisinsk kontekst. Å inkludere pasienter som aktive partnere i prosessen vil føre til forbedrede helseutfall og et forbedret helsevesen, mener de.

De skriver videre at det er et sterkt behov for å endre pasientbehandling fra en legesentrisk til en pasientsentrisk modell, og flytte tradisjonell reaktiv helsefaglig ledelse mot å ta i bruk en mer proaktiv tilnærming. For å oppnå dette målet, må nye læreplanreformer innføres. I tillegg til læreplanreformer, må livslang læring og opplæringsprogrammer innføres for alle parter – innbyggere, pasienter og helsepersonell.

Hvordan persontilpasset medisin vil medføre et paradigmeskifte i pasientoppfølging.

Forskerne påpeker for EU-kommisjonen viktigheten av individ-tilpasset behandling av autoimmune og kroniske tilsander. Og dette er interessant nok helt i tråd med EU-kommisjonens beslutning om å ha en ambisjon om å gjennomføre et paradigmeskifte i helsetjenestene innen 2030 – fra et “one size fits all” til et persontilpasset helsevesen hvor man tar hensyn til at mange av disse “moderne sykdommene” er multifaktorielle, altså ikke en årsak men kanskje en rekke ulike faktorer som samspiller på en ulik måte hos ulike individer.

Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og verdensledende sykehus som det amerikanske Cleveland Clinic har allerede jobbet på denne måten i mange år. 

Du kan lese alt om det kommende paradigmeskiftet i helsevesenet i vår artikkelserie her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.