inner-banner

Nordisk samarbeid: Skal bli fremst i verden på persontilpasset medisin.

De nordiske landene med spennende samarbeid for å bli fremst i verden på holistisk og persontilpasset medisin.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

The Joint Committee for the Nordic Medical Research Councils (NOS-M) har helt nylig publisert en rapport med oppsiktsvekkende ambisiøse nordiske planer for det de kaller en holistisk form for persontilpasset medisin.

“Ved å slå seg sammen kan Norden bli en sentral aktør innen persontilpasset medisin”

Styreleder i NOS-M, professor Jan-Ingvar Jönsson.

Vi har nå i en serie artikler sett på hvordan norden og EU har store planer om å gjennomføre et paradigmeskift i helsetjenester fra et «one size fits all» helsevesen til et holistisk persontilpasset helsevesen – på linje med fokuset til Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og flere av verdens ledende amerikanske sykehus. Vi ser i denne artikkelen på de nordiske landene sitt ambisiøse samarbeidsprosjekt hvor ambisjonen er å bli fremst i verden på en holistisk form for persontilpasset medisin.

Fra behandling av sykdom til optimalisering av helse.

I rapporten beskriver de at personalisert medisin handler om å gjøre helsevesenet smartere og bedre ved å bruke flere informasjonskilder om personen, hans / hennes miljø og livsstil med fokus på prediksjon og forebygging som en endring fra å behandle sykdom til å optimalisere helse. For å oppnå dette er det nødvendig å samarbeide på tvers av fagområder, organisasjoner og land. De presiserer også at definisjonen av persontilpasset medisin i Europa og Norden er mer helhetlig og holistisk en definisjonen er andre steder, som f.eks i USA.

Fremtidens helsevesen

Vi viser nå i en serie artikler hvordan EU og norden er i ferd med å gjennomføre et paradigmeskift i et svært omfattende skifte til et holistisk persontilpasset helsevesen – Du kan lese alle artiklene her.

Den nordiske kommisjonen mener persontilpasset medisin kan forbedre helsevesenet radikalt i løpet av det neste tiåret. De beskriver at et aktuelt viktig helseproblem er det faktum at opptil 90% av alle medisiner er ineffektive hos 50% av pasientene. Bare i USA er de årlige kostnadene for ineffektiv medisinering anslått til rundt 350 milliarder dollar. Persontilpasset medisin tar sikte på å løse blant andre disse problemene ved å muliggjøre tidlig oppdagelse og behandling, samt individtilpasset behandling.

For mange sykdomsforhold hindres tidlig deteksjon og behandling for øyeblikket av mange faktorer og flere gener som kan være involvert i sykdomsutvikling. Fremveksten av ny teknologi og kunnskap om sykdomsmekanismer har vært av avgjørende betydning for diagnostisering og behandling av multifaktorielle lidelser. Å kombinere informasjon fra flere kilder, f.eks. proteiner, mRNA, DNA og miljøfaktorer gjør det mulig å forstå sykdomsmekanismer, finne biomarkører og terapeutiske intervensjoner etc.

Derfor er en viktig forskningsutfordring implementering av persontilpasset medisin mot tilstander som er de viktigste årsakene til dårlig helse og død i befolkningen, som kreft, inflammatoriske, hjerte-kar-og metabolske sykdommer.

Den nordiske kommisjonen er en del av en bred europeisk satsning på persontilpasset medisin under paraplyen ICPerMed som kobler sammen mer enn 40 land.

ICPerMed kobler sammen mer enn 40 europeiske og internasjonale institusjoner som tar sikte på å etablere ICPerMed-medlemmer som globale ledere innen personlig medisinforskning innen 2030. Med støtte fra EU-kommisjonen (EC) har ICPerMed vokst til en stor organisasjon med ambisjon om å være ledende på persontilpasset medisin i verden – og bane vei for neste generasjons medisin.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Den europeiske helsevisjonen.

ICPerMed skriver i sitt visjonsdokument at innen 2030 vil fokuset skifte fra utelukkende behandling og til risikodefinisjon, pasientkartlegging og persontilpassede helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier. Dette paradigmeskiftet vil gjenspeiles i organiseringen av helsevesenet og er spesielt viktig i et aldrende samfunn med en stadig økende mengde med multifaktorielle og kroniske tilstander. Tilstander som forskerne i økende grad kaller “miljøsykdommer”. Man vil trenge et helsevesen som er helsefremmende og forebyggende, så vel som å fokusere på behandling.

ICPerMed anser vår økte forståelse av biologiske, livsstils- og miljøfaktorer som underliggende årsaker til sykdomsutbrudd og progresjon som den drivende kraften for implementering av persontilpasset medisin, og har derfor som mål å samkjøre og oppmuntre til felles innsats innen forskning og implementering.

EU og ICPerMed beskriver 5 avgjørende perspektiver for implementering av et persontilpasset helsvesen:

Perspektiv 1: Informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige borgere.

Perspektiv 2: Informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige helsetilbydere:

Perspektiv 3: Helsevesenssystemer som muliggjør personlig skreddersydd og optimalisert helsefremming, forebygging, diagnose og behandling til beste for innbyggere og pasienter.

Perspektiv 4: Tilgjengelighet og optimal bruk av helserelatert informasjon for optimal behandling, pleie, forebygging og forskning: En kombinasjon av bildediagnostikk, genom og annen molekylær data, og informasjon om livsstil, miljø og sosioøkonomisk- status, vist i elektroniske helsejournaler brukes av helsepersonell og forskere for mer effektiv helsehjelp.

Perspektiv 5: Økonomisk verdi ved å etablere neste generasjons medisin.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Paradigmeskift krever store endringer for leger og helsepersonale.

Innen 2030 vil det skje et paradigmeskifte i utdanning og helseferdigheter for innbyggere, spesielt for pasienter, helsepersonell, helsefagledere og beslutningstakere. Det vil bli store endringer i læreplaner for medisinsk og annet helsepersonell (f.eks. Farmasøyter, sykepleiere, terapeuter og leger) og vil resultere i en ny generasjon av informerte, engasjerte og ansvarlige helsetilbydere.

Det vil være et sterkt fokus på digitale ferdigheter og ferdighetene som trengs for å tolke biologisk og molekylær informasjon. Verdien av flerfaglighet i kliniske og helserelaterte beslutninger vil bli godt forstått og innebygd i praksis.

Utdanning av pasientene, terapeutene og politikerne.

I tillegg vil opplæring i persontilpasset medisin utvides til å omfatte helsepersonell-ledere og politikere, slik at potensielle fordeler raskt kan forstås fullt ut. For innbygger og pasienter er informasjon minst like myndiggjørende og viktig.

Utdanning er avgjørende for at innbyggerne skal bli informert, myndiggjort, engasjert og ansvarliggjort. Innbyggere, så vel som helsepersonell og myndighetspersoner, bør informeres om fordelene og utfordringene med persontilpasset medisin.

Like viktig er det faktum at mange fremtidige kliniske beslutninger vil involvere flerfaglige team sammensatt av medlemmer med forskjellige medisinske spesialiteter, inkludert allmennleger og ikke minst også ikke-medisinske fagpersoner.

Motivering og engasjement fra klinikere er nært knyttet til innbyggermyndighet: etter hvert som borgerne blir mer kunnskapsrike og kan ta informerte beslutninger om å be om personlige tjenester, vil klinikere også være mer motiverte til å bruke dataene som er tilgjengeliggjort for persontilpasset medisin. Brukervennlige grensesnitt for visning av data og IKT-verktøy, som beslutningsstøtteverktøy som muliggjør rask og omfattende analyse av komplekse personopplysninger, vil også gjøre det lettere å bruke dataene i helsevesenet.

Pasientinvolvering en nøkkelfaktor

EU-kommisjonen skriver også at pasient-involvering påvirker utviklingen og implementeringen av persontilpasset medisin-tilnærminger positivt. Og dette er også i tråd med erfaringene til både Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og ikke minst Cleveland Clinic, sykehuset rangert som nummer 2 i USA.

Både Cleveland Clinic og Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge erfarer at ved å ansvarliggjøre og involvere pasienten i den persontilpassede helseforbedringsprosessen – så kan det påvirke utfallet positivt.

Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Hvordan persontilpasset medisin vil medføre et paradigmeskifte i pasientoppfølging og behandling.

Forskerne påpeker for EU-kommisjonen viktigheten av individ-tilpasset behandling av autoimmune og kroniske tilsander.

De påpeker at genene sjelden alene er trigger for utvikling av autoimmune tilstander. Og forskernes innspill til behandling påvirkes av behoved for å adressere en rekke miljøfaktorer.

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Og dette er interessant nok helt i tråd med EU-kommisjonens beslutning om å ha en ambisjon om å gjennomføre et paradigmeskifte i helsetjenestene innen 2030 – fra et “one size fits all” til et persontilpasset helsevesen hvor man tar hensyn til at mange av disse “moderne sykdommene” er multifaktorielle, altså ikke en årsak men kanskje en rekke ulike faktorer som samspiller på en ulik måte hos ulike individer.

Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge og verdensledende sykehus som det amerikanske Cleveland Clinic har allerede jobbet på denne måten i mange år. 

Du kan lese alt om det kommende paradigmeskiftet i helsevesenet i vår artikkelserie her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.