Stor viktig studie: Hvordan maten eksponerer mennesker for giftstoffer.

Internasjonalt team forskere viser forholdet mellom kosthold og nivåer av 33 kjemikalier og plantevernmidler hos gravide og barn.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Hvilke matvarer er sunne, og hvilke skader oss? Er fisk sunt? Er økologisk mat noe bedre enn ikke-økologisk mat? Dette er mye diskuterte områder. Ny stor internasjonal studie viser at selv i utgangspunktet sunne matvarer som fisk, frukt og grønnsaker kan være skadelige på grunn av eksponering for plantevernmidler og andre forurensninger. Dette i følge ny studie publisert i Environmental Health Perspectives.

“Under svangerskap og tidlig utvikling er henholdsvis fosteret og barnet svært sårbare for effekten av miljøkjemikalier. Et balansert kosthold i disse periodene er samtidig avgjørende for optimal ernæringstilstand, men hva du skal spise, og hvor mye, er kritiske spørsmål .”

Lida Chatzi, professor ved Keck School of Medicine i USC.

Et stort team av forskere fra USC og institusjoner over hele Europa så på sammenhengen mellom kosthold og nivåer av 33 miljøgifter i mødre og deres barn fra seks europeiske land.

Miljøsykdommer

Professor Lerner, som en del av EU-panelet, er i sitt fokus på miljøfaktorer helt på linje med andre verdensledende forskere. Det er ikke i hovedsak gener som er årsak til denne pandemien – men miljøfaktorer. Du kan lese hele vår artikkel om hvorfor forskerne nå ofte kaller disse kroniske tilstandene for «miljøsykdommer».

Fisk med høyest nivå kjemikalier.

Forskerne fant at jo høyere fiskekonsumet var, jo høyere er nivåene av giftige kjemikalier i blodet for både gravide og deres barn. Kjemikaliene inkluderte polyklorerte bifenyler (PCB), perfluoroalkylstoffer (PFAS) og de giftige metallene arsen og kvikksølv.

De fant også at fruktkonsumet var positivt assosiert med nivåene av fire organofosfat-sprøytemidler (OP) metabolitter målt i urinprøver for både gravide og barn. Da de vurderte effekten av kostholdsanbefalingen for frukt på nivåene av OP-metabolittene, fant de at gravide som fulgte anbefalingen om mer enn to porsjoner frukt hver dag, hadde høyere nivåer av metabolittene i urinen, sammenlignet med lavere fruktforbruk.

For både frukt og fisk så observerte forskerne lavere nivåer av miljøgifter i kroppen til mødre og barn som konsumerte lavere nivåer av disse matvarene.

Økologisk mat – mindre miljøgifter.

 Til slutt fant forskerne at barn som spiste økologisk mat mer enn en gang per uke, hadde lavere nivåer av OP og ftalatmetabolitter i urinen, sammenlignet med barn som rapporterte at de ikke spiste økologisk mat.

Studien ble utført som en del av Human Early Life Exposome-prosjektet, en tverrfaglig studie som inkluderer 1000 gravide kvinner og deres barn som ble fulgt opp til en alder av seks til 10 år gamle i Frankrike, Hellas, Litauen, Norge, Spania og Storbritannia.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forskerene vurderte hvordan forbruket av flere matvaregrupper – kjøtt, fisk, meieriprodukter, frukt, grønnsaker, brød og frokostblandinger og belgfrukter – var koblet med nivåene av 33 miljøgifter som ble målt i blod- og urinprøver fra gravide og deres barn .

Forfatterne sier at det er den mest omfattende vurderingen av sammenhengen mellom matforbruk og biomarkørmålte eksponeringer for miljøforurensninger i mor-barn-kohorter.

Den viktigste kilden er gjennom mat.

For de aller fleste som ikke blir utsatt for kjemikalier gjennom jobben, er forbruk av forurenset mat den viktigste kilden til eksponering for et bredt spekter av giftige miljøforurensninger. Disse kjemikaliene er blitt knyttet til et bredt spekter av helseutfordringer som kan påvirke barns kognitive, motoriske og atferdsmessige utvikling og føre til høyere risiko for tidlig fødsel, overvekt hos barn, diabetes type 2 og astma m.m.

En økende mengde forskning på risikoen forbundet med disse giftstoffene har resultert i initiativer for å redusere eksponeringen.

“Å forstå kildene til kostholdseksponering for miljøkjemikalier kan føre til nye intervensjonsstrategier for å redusere eksponeringen.”

Eleni Papadopoulou, forsker fra Folkehelseinstituttet i Norge.

“Endringer i kostholds- og matvalget vårt kan være en effektiv strategi for å unngå for høy eksponering for miljøkjemikalier,”

Eleni Papadopoulou, forsker fra Folkehelseinstituttet i Norge.

Videre sier den norske forskern:

Økt fokus på miljøgifter og økologisk mat.

EU-rapport og Harvard-professor påpeker mulige negative helsekonsekvenser for barns hjerneutvikling og antibiotikaresistens ved forbruk av ikke-økologisk mat. Les artikkelen om dette her.

Forskerne fant altså ut at mindre mengde konsumert fisk og sjømat ga lavere eksponering for PCB og PFAS, så vel som kvikksølv og arsen. I tillegg var høyt fruktforbruk relatert til økt eksponering for plantevernmidler, mens valget av økologisk frukt bidro til lavere eksponering av plantevernmiddelrester.

Menneskelig eksponering for PFAS har vært en stor bekymring for amerikanere siden det ble gitt ut rapporter om utbredt eksponering for PFAS-forurenset drikkevann. U.S. National Health and Nutrition Examination Survey har oppdaget PFAS i blodet til alle barn i alderen 3-11 år som ble testet fra 2013 til 2014. I tråd med funnene fra studien er fisk og sjømat blitt identifisert som en viktig kilde til eksponering for PFAS.

Nok bevis for å bytte til organisk?

Forskerne fant at forbruk av ikke-økologiske frukt og grønnsaker har vært en viktig kilde til eksponering for plantevernmidler. Bruk av disse syntetiske plantevernmidlene er forbudt i produksjon av mat som er sertifisert som organisk.

U.S. Department of Agriculture rapporterer at forbrukernes etterspørsel etter økologisk produserte matvarer har vist tosifret vekst i de fleste år siden 1990-tallet. Frisk frukt og grønnsaker har vært den mest solgte kategorien av økologisk dyrket mat.

“Valget av organisk framfor konvensjonelt dyrket frukt bidro til lavere eksponering av plantevernmidler og ftalater, samtidig som man får de helsemessige fordelene ved frukt og grønnsaker,”

Lida Chatzi, professor ved Keck School of Medicine i USC.

Forskerne mener funnene har stor betydning:

“Vi tror resultatene har viktige folkehelsemeldinger relatert til å unngå overflødig eksponering for miljøgifter med skadelige effekter for mennesker.”

Lida Chatzi, professor ved Keck School of Medicine i USC.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse – sammen med muligheten til å få oppfølging av leger og andre terapeuter – potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.