fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Viktig gjennombrudd: Inflammatoriske prosesser driver progresjon av Alzheimers og andre hjernesykdommer.

Et internasjonalt forskerteam konkluderer med at betennelse driver progresjonen av nevrodegenerative hjernesykdommer og spiller en viktig rolle i akkumulering av tau-proteiner i nevroner – som kan gi ny behandling.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mistanken har økt i styrke de siste årene. Men nå har et internasjonalt forskerteam ledet av det tyske senteret for nevrodegenerative sykdommer (DZNE) og University of Bonn kommet til denne konklusjonen publisert i tidsskriftet Nature.

En rekke studier viser nå immunsystemets sentrale rolle ved mentale tilstander. Denne nye studien om hjernesykdommer kommer omtrent samtidig som britiske forskere har funnet en mulig forklaring på den mentale slitenheten og hjernetåken som ofte følger med sykdom – og de peker også på immunsystemet.

Det internasjonale forskerteamet som undersøkte hjernesykdommer og Alzheimer skriver at betennelse driver progresjonen av nevrodegenerative hjernesykdommer og spiller en viktig rolle i akkumulering av tau-proteiner i nevroner. Funnene er basert på analysene av humant hjernevev og videre laboratoriestudier. I det helt spesifikke tilfellet av Alzheimers viser resultatene en hittil ukjent sammenheng mellom Abeta og tau-patologi. Videre indikerer resultatene at betennelsesprosesser representerer et potensielt mål for fremtidig behandling.

Tau-proteiner stabiliserer vanligvis et nevrons skjelett. Ved Alzheimers sykdom er imidlertid disse proteinene kjemisk endret, løsnet fra cytoskjelettet og samler seg sammen. Som en konsekvens kompromitteres cellens mekaniske stabilitet i en slik grad at den dør. I bunn og grunn gir «tau patologi» nevroners dødsfall. Den nåværende studien ledet av prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og en seniorforsker ved DZNE og også tilknyttet University of Massachusetts Medical School, gir ny innsikt i hvorfor tau-proteiner blir transformert. Som det viser seg, er betennelsesprosesser utløst av hjernens immunforsvar en pådriver.

En molekylær bryter

Et spesielt proteinkompleks, «NLRP3-inflammasomet», spiller en sentral rolle for disse prosessene, skriver forskerne. Heneka og kollegene har studert dette makromolekylet, som ligger inne i hjernens immunceller, i tidligere studier. Det er en molekylær bryter som kan utløse frigjøring av inflammatoriske stoffer. For denne nye studien undersøkte forskerne vevsprøver fra hjernen til avdøde Alzheimer-pasienter, dyrkede hjerneceller og mus som viste tegn på Alzheimers.

«Resultatene våre indikerer at inflammasomet og betennelsesreaksjonene det utløser, spiller en viktig rolle i fremveksten av tau-patologi,»

prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og seniorforsker ved DZNE.

Spesielt oppdaget forskerne at inflammasomet påvirker enzymer som induserer en hyperfosforylering av tau-proteiner. Denne kjemiske endringen fører til slutt at de skiller seg fra «skjelettet» av nevroner og klumper seg sammen.

«Det ser ut til at inflammatoriske prosesser mediert av inflammasomet er av sentral betydning for de fleste, om ikke alle, nevrodegenerative sykdommer med tau-patologi.»

prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og en seniorforsker ved DZNE.

En kobling mellom Abeta og Tau

Dette gjelder spesielt Alzheimers sykdom. Her kommer et annet molekyl inn: amyloid beta (Abeta). Hos Alzheimers akkumuleres dette proteinet også i hjernen. I motsetning til tau-proteiner så skjer dette ikke i nevronene, men mellom dem. I tillegg starter avsetning av Abeta i tidlige faser av sykdommen, mens aggregering av tau-proteiner skjer senere.

I tidligere studier kunne Heneka og kollegene vise at inflammasomet kan fremme aggregeringen av Abeta. Her er forbindelsen til de nylige funnene kommet inn.

«Resultatene våre støtter amyloidkaskadehypotesen for utvikling av Alzheimers. I henhold til denne hypotesen fører avsetninger av Abeta til slutt til utvikling av tau-patologi og dermed til celledød,»

prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og en seniorforsker ved DZNE

EU med nytt «holistisk» behandlings-fokus på autoimmune og nevrodegenerative sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan potensielt behandle autoimmune og nevrodegenerative sykdommer. Her peker de på mange av de viktigste miljøfaktorene som kan påvirke til utvikling av autoimmune tilstander. De viser også hvordan persontilpasset behandling og helt konkrete tiltak potensielt kan påvirke positivt. Les alt om dette her.

Avgjørende funn.

«Denne nye studien vår viser at inflammasomet er den avgjørende og hittil manglende koblingen i denne hendelseskjeden, fordi den bygger bro mellom utviklingen fra Abeta-patologien til tau-patologien. Den viderebringer stafettpinnen, så å si.»

prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og en seniorforsker ved DZNE

Av denne årsak aktiveres avsetninger av Abeta inflammasomet. Som et resultat fremmes dannelse av ytterligere avsetninger av Abeta. Samtidig forekommer kjemiske forandringer i tau-proteinene som resulterer i aggregering.

Et mulig utgangspunkt for ny behandling.

«Inflammatoriske prosesser fremmer utviklingen av Abeta-patologi, og som vi nå har klart å vise, også av tau-patologi. Dermed spiller inflammasomet en nøkkelrolle i Alzheimers og andre hjernesykdommer,»

prof. Michael Heneka, direktør ved Institutt for nevrodegenerative sykdommer og Gerontopsychiatry ved University of Bonn og en seniorforsker ved DZNE

Med disse funnene ser forskerne muligheter for nye behandlingsmetoder ved å modulere immunresponsen.

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller “miljøsykdommer”.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer. Og flere og flere forskere kaller nå denne typen tilstander som “miljøsykdommer”.

Forskernes forstår at de dramatiske endringene i vårt miljø igjen forårsaker forandringer i kroppene våre. I løpet av de siste 100 årene har menneskeheten drastisk endret måten vi lever på i forhold til størstedelen av vår eksistens. Og mens fremskritt i teknologi og levekår får oss til å tro at vi er sunnere enn noensinne – begynner nå medisinerne å forstå noen av de utilsiktede konsekvensene av det moderne livet. Les mer om dette og mulig behandling i vår artikkel om «miljøsykdommer» her.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.