Studier: eksponering for luftforurensende stoffer kan endre tarmens mikrobiota.

Luftforurensning har en betydelig innvirkning på befolkningens helse og er identifisert som den femte ledende risikofaktoren for dødelighet over hele verden.

Denne studien, publisert i Environment International, undersøkte sammenhenger mellom luftforurensning og tarmens mikrobiom hos unge voksne bosatt i Sør-California. Resultatene viser signifikante assosiasjoner mellom eksponering for luftforurensende stoffer og sammensetningen av tarm-mikrobiomet. Dette har forskerne sett ved bruk av sekvensering av hele genomet.

Vi kan lese at denne studien faktisk gir det første beviset for signifikante assosiasjoner mellom eksponering for luftforurensende stoffer og komposisjons- og funksjonsprofilen til det menneskelige tarm-mikrobiomet. Resultatene identifiserer også Ozon som en viktig miljøgift som kan endre det menneskelige tarmsmikrobiomet.

Luftforurensning har en betydelig innvirkning på befolkningens helse og er identifisert som den femte ledende risikofaktoren for dødelighet over hele verden (“State of Global Air 2019. Special Report. Boston, MA: Health Effects Institute.,” 2019). Mesteparten av sykdomsbyrden som kan tilskrives luftforurensning, er resultat av kroniske sykdommer. I tillegg til eksponering har effekt på dødeligheten, har arbeid vist at langtidseksponering for svevestøv PM2,5, nitrogendioksid NO2, ozon og nitrogenoksider (NOx) ) er assosiert med en rekke kroniske tilstander. Svevestøvet inndeles gjerne i størrelsesfraksjoner (PM100, PM10, PM2,5 eller PM0,1), i henhold til partiklenes aerodynamiske diameter målt i μm.(Wikipedia)

Systemisk betennelse og mikrobiotia

Forskerne skriver at mekanismene som ligger til grunn for disse assosiasjonene er fortsatt ikke fullt ut forstått, men antas å omfatte økte systemiske nivåer av betennelse, endringer i fettvevsmetabolismen, samt påvirkning på tarmenes mikrobiota.

For eksempel har to studier vist at økt eksponering for luftforurensning nær veibanen (NOx) var korrelert med den relative forekomsten av tarmbakterier som har blitt assosiert med overvekt og endret metabolisme. I tillegg fant en fersk populasjonsbasert epidemiologisk studie at tarmens mikrobiota ble påvirket av av finpartikler (PM) på diabetes type 2.

Til dags dato har faktisk ingen studier på mennesker undersøkt sammenhengen mellom eksponering for luftforurensende stoffer med både sammensetningen og funksjonen til tarm-mikrobiomet.

Hvordan mikrobiotaen påvirkes

En økende mengde kunnskap tyder også på at luftforurensende stoffer kan påvirke den relative forekomsten av tarmbakterier.

Når ultrafine partikler når tarmen kan PM-komponenter endre sammensetningen og funksjonen til tarmens mikrobiota ved å enten støtte eller hemme veksten av spesifikke mikrober.

Forståelsen av denne mekanismen støttes av tarm-hjerne-aksen, som åpner for toveiskommunikasjon mellom hjernen og tarmen og som kan resultere i endringer i bakteriepopulasjonen i nærvær av noradrenalin, som studier har vist.

Disse funnene, sammen med andre epidemiologiske studier og dyreforsøk, antyder at eksponering for luftforurensende stoffer kan øke risikoen for overvekt og kronisk sykdom gjennom endringer i tarmens mikrobiom.

Forskerne skriver at disse funnene har betydelig relevans for folkehelsen siden luftforurensning fortsatt er en stor utfordring. De avslutter med å skrive at ytterligere epidemiologiske og mekanistiske studier er nødvendige for å forstå de nøyaktige mekanismene for hvordan miljøgifter påvirker det menneskelige tarm-mikrobiomet og øker risikoen for sykdommer hos mennesker.

Kraftig økt fokus på miljøfaktorer ved kroniske tilstander og aldring.

At luftforurensning kan påvirke tarmens mikrobiom er et ledd i en stor bølge av ny forståelse for hvordan en rekke miljøfaktorer, som vi mennekser faktisk kan påvirke, sammen kan påvirke helsa vår.

Nytt stort internasjonalt gjennombrudd da forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander. https://www.nature.com/articles/s41591-019-0675-0

Forskerne beskriver hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

Og videre beskriver de hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser også forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet i stedet for i genene.

Inngangen til våre tjenester 

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her

Persontilpasset medisin – fremtidens helsevesen.

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom.

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 

EU og Norden og Norge sier også at de skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøet. I Helseforbedringsprogrammet er det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier eller legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.