fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie viser at vanlige kjemikalier endrer tarm-mikrobiomet – og dermed helsa.

Hvordan en rekke kjemikaler som finnes i en vanlig husholdning kan endre samlingen av mikrober i tarmen og påvirke immunforsvaret og helsa til menneskene.

Mikrobene som bor i kroppen vår, påvirkes av hva vi spiser, drikker, puster og tar opp gjennom huden vår, og de fleste av oss er kronisk utsatt for naturlige og menneskeskapte miljøforurensninger. I en ny artikkel gjennomgår forskere fra University of Illinois forskningen som knytter en rekke miljøkjemikalier til endringer i tarmenes mikrobiom og tilhørende helseutfordringer.

Gjennomgangen er publisert i tidsskriftet Toxicological Sciences.

De beskriver stoffer som brukes til fremstilling av forbruksvarer, inkludert bisfenoler som finnes i plastemballasje, og ftalater, som brukes i alt fra vinylgulv til plaststoffer. Den beskriver også vitenskapen knyttet til eksponering for vedvarende organiske miljøgifter og tungmetaller. POP-er inkluderer kjemikalier som PCB; perfluorokjemikalier, som brukes i nonstick kokekar og matemballasje; flammehemmere kjent som polybromerte difenyletere; og plantevernmidler og ugressmidler.

«Mer enn 300 miljøforurensninger eller metabolske biprodukter fra disse forurensningene er målt i menneskelig urin, blod eller andre biologiske prøver,»

Jodi Flaws, professor i sammenlignende biovitenskap

Videre sier professoren;

«Kjemikalier som bisfenoler, ftalater og plantevernmidler, vedvarende organiske miljøgifter og tungmetaller kan endre hormonmetabolismen og er forbundet med ugunstige helseutfall.»

Jodi Flaws, professor i sammenlignende biovitenskap

De negative helseeffektene knyttet til disse kjemikaliene inkluderer blant andre reproduksjons- og utviklingsdefekter, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, leversykdom, overvekt, skjoldbrusk-tilstander og dårlig immunfunksjon, rapporterer forskerne.

Mange studier har undersøkt hvordan kjemisk eksponering påvirker helsen vår, og forskerne fokuserer nå oppmerksomheten mot hvordan disse kjemikaliene påvirker tarmenes mikrober. Studiene som ble gjennomgått i den nye artikkelen, ble utført på rotter, mus, fisk, hunder, kyllinger, kuer, menneskelige voksne og spedbarn, honningbier og andre organismer.

Studier har for eksempel funnet at eksponering for bisfenoler, som kan påvises i urinen hos mer enn 90% av voksne i USA, øker nivået av Methanobrevibacter-bakterier i den mannlige tarmen. Disse mikroberne har vist seg – hos mennesker og i mus – for å øke vertenes evne til å hente ut mer energi fra maten.

«Dette gir en sterk mulighet for at BPA-indusert vektøkning forårsakes i det minste delvis av BPA-induserte endringer i tarmen mikrobiom,»

Forskerteamet fra University of Illinois.

Ftalater er mykner og stabilisatorer som lett lekker ut i matvarer. Å spise ftalatforurenset mat er den viktigste eksponeringsveien hos mennesker. I likhet med bisfenoler er ftalater hormonforstyrrende stoffer, noe som betyr at de forstyrrer normal hormonsignalering i kroppen.

Ftalat kan hemme produksjon av Butyrat

Høy ftalateksponering hos nyfødte mennesker er assosiert med endringer i tarmmikrobiomet og endret immunrespons mot vaksinasjon. Hos mus ser eksponering for ftalater i puberteten ut til å hemme mikrobiell syntese av butyrat, en metabolitt som er helt essensiell for tarmhelsen, immunregulering og nevrologisk funksjon.

Studier har funnet at eksponering for PCB er assosiert med mikrobielle endringer i tarmen og økt tarmpermeabilitet (lekk tarm), tarmbetennelse og kognitive problemer. Når de ble brukt som kjølemiddel, ble PCB forbudt i USA i 1978, men er fortsatt i store mengder i miljøet.

Perfluorokjemikalier brukes i kjeler og stekepanner, matemballasje og flekkresistente tepper. En studie koblet PFC-er til endringer i tarmenes mikrobiom og nedsatt lipidmetabolisme hos kvinnelige fisk og deres avkom.

Studier har funnet at eksponering for glyfosatherbicider endrer bakteriesammensetningen av tarmens mikrobiom hos storfe, gnagere og honningbier. Det økte angst og depressive symptomer hos mus og var assosiert med en økning i sykdomsfremkallende bakterier hos storfe. Plantevernmidlet klorpyrifos påvirker mikrobielle bestander i hanngnagere og fisk eksponert under utviklingen og i voksen alder, og forårsaker også betennelse og oksidativt stress i tarmen.

«Alle disse dataene tilsier at eksponering for mange av disse miljømessige kjemikaliene i forskjellige livsfaser kan endre tarmmikrobiomet på måter som påvirker helsen,»

Forskerteamet fra University of Illinois.

og konkluderte videre med;

«Tilstandene assosiert med endret mikrobiom etter eksponering for miljøkjemikalier inkluderer immundysfunksjon, endret karbohydrat- og lipidmetabolisme, og nevrologiske og atferdsmessige forstyrrelser. Vi ser også at disse effektene avhenger veldig av individets kjønn og alder.»

Forskerteamet fra University of Illinois.

Forhøyet blodnivå av giftige kjemikalier som finnes i sprøytemidler og stekepanner er knyttet til økt risiko for cøliaki hos unge mennesker.

Som vi nylig har beskrevet så fant forskerteamet at barn og unge voksne med høyt blodnivå av plantevernmidler – og med høye nivåer av plantevernmiddelrelaterte kjemikalier kalt diklorodifenyldikloretylener (DDE) – hadde dobbelt så høy sannsynlighet for at de nylig har blitt diagnostisert med cøliaki, som de uten høye nivåer.

Studien fant også kjønnsforskjeller for cøliaki relatert til eksponering for giftstoffer. For kvinner, som utgjør den største andelen tilfeller av cøliaki, medførte eksponering for plantevernmidler med høyere grad enn normalt at de hadde minst åtte ganger høyere sannsynlighet for å bli glutenintolerante. Unge kvinner med forhøyede nivåer av kjemikalier kjent som perflouoroalkyler, eller PFA-er, inkludert produkter som Teflon, hadde fem til ni ganger større sannsynlighet for å ha cøliaki.

Tidligere ble det antatt at gener var hovedfaktoren til Cøliaki, men nyere forskning peker i større grad på miljøfaktorer som viktige underliggende faktorer, sammen med gener.

Professor Aristo Vojdani forklarer hvordan miljøgifter, lekk tarm, autoimmunitet og kronisk betennelse henger sammen – og hvordan man potensielt kan snu den negative spiralen.

Professor Vojdani forklarer at miljøfaktorer som infeksjoner, kjemikalier og kosthold spiller en viktig rolle ved autoimmune sykdommer. Miljøgifter som kvikksølv, plaststoffer, aluminium og mange andre kan potensielt bidra til utvikling av autoimmun sykdom. Professor Aristo Vojdani viser i sitt foredrag hvordan miljøgifter kan bidra til disse sammensatte og alvorlige helsetilstandene. Han sier gjeldene kunnskap tyder på at autoimmune tilstander involverer en kombinasjon av gener (30%) og miljø (70%).

Professor Aristo Vojdani, PhD, MSc, CLS er en av verdens fremste eksperter på hvordan livsstil- og miljøfaktorer kan trigge komplekse helsetilstander. 

Sårbar balanse.

Immunsystemet i tarmen har den unike evnen til å skille mellom ufarlige og potensielt farlige stoffer. Det kan gi en beskyttende respons mot sykdomsfremkallende mikrober, miljøgifter og giftstoffer mens det aksepterer mat og gunstige mikrober. Dette er en stor utfordring gitt det store antallet eksterne stoffer som kommer seg inn i tarmen. Men hovedsakelig er det stoffer fra mat og gunstige mikrober som koloniserer tarmen (anslagsvis 100 billioner, 10 ganger antall celler i menneskekroppen). Dysfunksjon av denne delikate balansen mellom immunitet og toleranse kan føre til tilstander som matallergi, autoimmune sykdommer og infeksjoner.

Vojdani mener mulig behandling av disse tilstander derfor inkluderer undersøkelse og oppdagelse av triggere, reparere barrierer og ikke minst fjerne triggerne, som f.eks miljøgifter.

Vojdani går i sitt foredrag gjennom faktorer som bidrar til å bryte ned tarmbarrieren, utvikle en såkalt lekk tarm, og som da slipper miljøgifter, mikrober og ufordøyd mat inn i blodbanen. Han nevner mange faktorer inklusive salt, sukker, tilsetningstoffer, medisiner, miljøgifter, mikrobielle stoffer, mat, lektiner og mye mer.

Han beskriver også faktorer som kan bidra til reparasjon av tarmbarrieren som ulike vitaminer og mineraler, urter, gunstig sopp, antioksidanter, enzymer og ikke minst prebiotika og probiotika.

Se professor Vojdani sitt foredrag

Du kan se Vojdani sitt omfattende foredrag om miljøgifter og autoimmune sykdommer her. 

Professor Aristo Vojdani, PhD, MSc, CLS
Inngangen til våre tjenester 
Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte.På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin, hele vårt omfattende tilbud og programmer. Inntaksmøte er uforpliktende og du kan lese mer og booke her

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du booke en gratis veiledning her
Ansvar for eget liv og egen helse.
Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder og helsepersonell mulighet til å oppnå bedre helse ved å samarbeide om å løse de underliggende årsakene til sykdom. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg til deres tjenester – med fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv.  

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) og arbeider svært likt som flere av de ledende sykehusene i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norge nå mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen. Vi forsøker her å beskrive persontilpasset medisin, kunnskapen og forskningen som ligger til grunn, hvordan vi arbeider og hva slags tilnærming vi har:  

Kronisk betennelse og miljøet

Et stort internasjonalt team forskere mener man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av kroniske sykdommer: gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede programmer bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering. Helsepersonell og forskere må utdanne pasienter og lekfolk til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. 
EU og Norden og Norge sier også at de av samme grunn skal gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og har utdannet og veiledet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse. Les våre artikler om persontilpasset medisin, fremtidens helsevesen og ikke minst EU sin presentasjon av mulig ny behandling av autoimmune og kroniske tilstander her. 
Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.
På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppebasert oppfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging samt at oppfølging med Funksjonellmedisn ga bedre resultater enn ved konvensjonell behandling ved deres eget sykehus.

Også flere andre av de verdensledende sykehusene i verden (som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins ) har egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.
God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.
I den største metaanalysen av sitt slag noensinne viser forskerne at genetikk utgjør kun fem til 10 prosent av risikoen for de fleste sykdommer – og de mener man bør lete etter årsaker i det påvirkelige miljøetI Helseforbedringsprogrammeter det nettopp det vi gjør. Hos oss vil du sammen med undervisning og muligheten for personlig oppfølging fra våre tilknyttede leger og andre – kunne benytte deg av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa og vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene konkludere eller integrere kunnskapen i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Uavhengig institusjon

Funksjonellmedisin lever av kunnskapsformidling. Vi er avhengig av tillit fra våre kunder og lesere om at kunnskapen vi presenterer og formidler ikke er påvirket av skjulte eller andre økonomiske interesser. Vi har derfor ikke samarbeid med noen aktører, laboratorier, kosttilskuddleverandører, legemiddelselskaper eller andre – hvor vi har økonomiske motiver eller insentiver.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.