fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

EU: Hvordan persontilpasset medisin vil transformere helsetjenesten innen 2030

EU-visjonen for 2030 er tilpasset FN-målene for bærekraftig utvikling, med visjon om god helse og velvære som fremmer sunn livsstil, forebyggende tiltak og moderne, effektive helsetjenester for alle.

EU-organisasjonen ICPerMed har publisert en viktig ny rapport om sine planer for fremtidens helsetjenester i Nature.

International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed) er organisasjonen som koordinerer og støtter utvikling og implementering av et persontilpasset helsevesen i EU innen 2030. Organisasjonen representerer sentrale beslutningstakere innen forsknings- og forskningspolitikk, industri, helsetjenester og pasientorganisasjoner fra hele EU-området.

ICPerMed ønsker å:

  • Skape et engasjement offentlig og ikke minst blant befolkningen.
  • Utvikling av bærekraftige økonomiske modeller som tillater forbedret behandling, diagnostiske og forebyggende tilnærminger som nye helsekonsepter til fordel for innbyggerne.

De skriver videre at persontilpasset medisin representerer en spennende mulighet til å forbedre fremtiden for individualiserte helsetjenester for alle borgere, og bærer bud om ny sykdomsbehandling og forebygging. De skriver at det er høye forventninger til fremtiden, men de stiller også spørsmål ved i hvilken grad lokale myndigheter i de ulike nasjonene faktisk vil gjennomføre og implementere dette store skiftet.

ICPerMed mener at utvikling av biomedisinsk, sosial og økonomisk forskning, sammen med teknologisk utvikling, er drivkraften for denne utviklingen. Sterke investeringer i forskning og innovasjon er derfor en forutsetning for en vellykket implementering. Gjennom fem hovedperspektiver bekrefter vår visjon persontilpasset medisin som en medisinsk praksis sentrert om individets egenskaper, noe som fører til forbedret effektivitet av diagnostikk, behandling og forebygging, økt økonomisk verdi og rettferdig tilgang for alle borgere.

ICPerMed-visjonen for 2030 er tilpasset målene i FNs 2030 Agenda for bærekraftig utvikling, med visjon om god helse og velvære som fremmer sunn livsstil, forebyggende tiltak og moderne, effektive helsetjenester for alle.

ICPerMed, EU

ICPerMed-visjonen har fire søyler som representerer avgjørende faktorer for en vellykket implementering av et persontilpasset helsevesen.

Andre parametere som påvirker helseutfall, inkludert livsstil og atferd, sosioøkonomisk status, sysselsetting og miljøeksponering er integrert med data om personlig helse og biomarkører.

ICPerMed, EU

Å anerkjenne virkningen av politikk fra andre sektorer muliggjør verdifulle synergier mellom sektorer, spesielt for helsefremmende tiltak og sykdomsforebygging.

Innen 2030 har helsevesenets hovedfokus skiftet fra behandling til risikodefinisjon, pasientstratifisering og personaliserte helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier som er sentralt for et aldrende samfunn.

ICPerMed siner fem kjerneperspektivene:

  • Perspektiv 1: Informerte, myndiggjorte, ansvarlige og engasjerte borgere.
  • Perspektiv 2: Informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige helsepersonell. Kliniske avgjørelser krever flerfaglige team som integrerer nye helserelaterte funksjoner og yrker. Utdannelsen til helsepersonell har tatt inn de tverrfaglige aspektene.
  • Perspektiv 3: Helsesystemer muliggjør personlig tilpasset, optimalisert helsefremmende og sykdomsforebygging, diagnose og behandling til fordel for pasientene.
  • Perspektiv 4: Tilgjengelig helserelatert informasjon for optimalisert behandling, pleie, forebygging og forskning.
  • Perspektiv 5: Økonomisk verdi ved å etablere neste generasjon medisin.

De skriver videre at helsepersonell må fremover være trent i digital teknologi, biomarkørundersøkelser og dataanalyse som en del av tverrfaglige team som tar felles kliniske beslutninger.

Store endringer i medisinske og andre helsepersonellplaner (f.eks. Apotekere, sykepleiere og terapeuter) resulterer i en ny generasjon informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige helsepersonell innen 2030. Det er sterkt fokus på digital kompetanse og ferdighetene som trengs for å tolke informasjon om biomarkører. Verdien av tverrfaglighet i kliniske beslutninger og helsetjenester avgjøres rutinemessig i praksis. Gitt den raske omsetningen av teknologier og deres potensielle innvirkning på helsevesenet, er livslang utdannelse viktig for helsepersonell. Motsatt har fagpersoner med ikke-klinisk bakgrunn en bedre forståelse av helsetjenester og kliniske problemer, noe som letter interaksjoner mellom kliniske team.

Dette paradigmeskiftet krever omfattende justeringer i måten helsevesenet arbeider på, inkludert nye ferdigheter for helsepersonell og nye verktøy for levering. ICPerMed-visjonen gjenspeiler en slik utvikling. Det ble støttet av å konsultere europeiske og internasjonale eksperter, som dekket nøkkelsektorer, som ga tilbakemelding om muligheter og utfordringer og fremhevet spesifikke bekymringer og mulige løsninger.

EU-kommisjonen støtter allerede mange initiativer i samsvar med den presenterte visjonen, og er sammen med ICPerMed forpliktet til å utvide sin innsats globalt. Kjerneperspektivene til ICPerMed-visjonen og tverrgående spørsmål som presenteres, kan orientere beslutningstakere og veilede helsevesenet i planleggingen av fremtidige programmer og aktiviteter for implementering.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.