inner-banner

EU: Hvordan persontilpasset medisin vil transformere helsetjenesten innen 2030

EU-visjonen for 2030 er tilpasset FN-målene for bærekraftig utvikling, med visjon om god helse og velvære som fremmer sunn livsstil, forebyggende tiltak og moderne, effektive helsetjenester for alle.

EU-organisasjonen ICPerMed har publisert en viktig ny rapport om sine planer for fremtidens helsetjenester i Nature.

International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed) er organisasjonen som koordinerer og støtter utvikling og implementering av et persontilpasset helsevesen i EU innen 2030. Organisasjonen representerer sentrale beslutningstakere innen forsknings- og forskningspolitikk, industri, helsetjenester og pasientorganisasjoner fra hele EU-området.

ICPerMed ønsker å:

  • Skape et engasjement offentlig og ikke minst blant befolkningen.
  • Utvikling av bærekraftige økonomiske modeller som tillater forbedret behandling, diagnostiske og forebyggende tilnærminger som nye helsekonsepter til fordel for innbyggerne.

De skriver videre at persontilpasset medisin representerer en spennende mulighet til å forbedre fremtiden for individualiserte helsetjenester for alle borgere, og bærer bud om ny sykdomsbehandling og forebygging. De skriver at det er høye forventninger til fremtiden, men de stiller også spørsmål ved i hvilken grad lokale myndigheter i de ulike nasjonene faktisk vil gjennomføre og implementere dette store skiftet.

ICPerMed mener at utvikling av biomedisinsk, sosial og økonomisk forskning, sammen med teknologisk utvikling, er drivkraften for denne utviklingen. Sterke investeringer i forskning og innovasjon er derfor en forutsetning for en vellykket implementering. Gjennom fem hovedperspektiver bekrefter vår visjon persontilpasset medisin som en medisinsk praksis sentrert om individets egenskaper, noe som fører til forbedret effektivitet av diagnostikk, behandling og forebygging, økt økonomisk verdi og rettferdig tilgang for alle borgere.

ICPerMed-visjonen for 2030 er tilpasset målene i FNs 2030 Agenda for bærekraftig utvikling, med visjon om god helse og velvære som fremmer sunn livsstil, forebyggende tiltak og moderne, effektive helsetjenester for alle.

ICPerMed, EU

ICPerMed-visjonen har fire søyler som representerer avgjørende faktorer for en vellykket implementering av et persontilpasset helsevesen.

Andre parametere som påvirker helseutfall, inkludert livsstil og atferd, sosioøkonomisk status, sysselsetting og miljøeksponering er integrert med data om personlig helse og biomarkører.

ICPerMed, EU

Å anerkjenne virkningen av politikk fra andre sektorer muliggjør verdifulle synergier mellom sektorer, spesielt for helsefremmende tiltak og sykdomsforebygging.

Innen 2030 har helsevesenets hovedfokus skiftet fra behandling til risikodefinisjon, pasientstratifisering og personaliserte helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier som er sentralt for et aldrende samfunn.

ICPerMed siner fem kjerneperspektivene:

  • Perspektiv 1: Informerte, myndiggjorte, ansvarlige og engasjerte borgere.
  • Perspektiv 2: Informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige helsepersonell. Kliniske avgjørelser krever flerfaglige team som integrerer nye helserelaterte funksjoner og yrker. Utdannelsen til helsepersonell har tatt inn de tverrfaglige aspektene.
  • Perspektiv 3: Helsesystemer muliggjør personlig tilpasset, optimalisert helsefremmende og sykdomsforebygging, diagnose og behandling til fordel for pasientene.
  • Perspektiv 4: Tilgjengelig helserelatert informasjon for optimalisert behandling, pleie, forebygging og forskning.
  • Perspektiv 5: Økonomisk verdi ved å etablere neste generasjon medisin.

De skriver videre at helsepersonell må fremover være trent i digital teknologi, biomarkørundersøkelser og dataanalyse som en del av tverrfaglige team som tar felles kliniske beslutninger.

Store endringer i medisinske og andre helsepersonellplaner (f.eks. Apotekere, sykepleiere og terapeuter) resulterer i en ny generasjon informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige helsepersonell innen 2030. Det er sterkt fokus på digital kompetanse og ferdighetene som trengs for å tolke informasjon om biomarkører. Verdien av tverrfaglighet i kliniske beslutninger og helsetjenester avgjøres rutinemessig i praksis. Gitt den raske omsetningen av teknologier og deres potensielle innvirkning på helsevesenet, er livslang utdannelse viktig for helsepersonell. Motsatt har fagpersoner med ikke-klinisk bakgrunn en bedre forståelse av helsetjenester og kliniske problemer, noe som letter interaksjoner mellom kliniske team.

Dette paradigmeskiftet krever omfattende justeringer i måten helsevesenet arbeider på, inkludert nye ferdigheter for helsepersonell og nye verktøy for levering. ICPerMed-visjonen gjenspeiler en slik utvikling. Det ble støttet av å konsultere europeiske og internasjonale eksperter, som dekket nøkkelsektorer, som ga tilbakemelding om muligheter og utfordringer og fremhevet spesifikke bekymringer og mulige løsninger.

EU-kommisjonen støtter allerede mange initiativer i samsvar med den presenterte visjonen, og er sammen med ICPerMed forpliktet til å utvide sin innsats globalt. Kjerneperspektivene til ICPerMed-visjonen og tverrgående spørsmål som presenteres, kan orientere beslutningstakere og veilede helsevesenet i planleggingen av fremtidige programmer og aktiviteter for implementering.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.