fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Menneskers forurensning av havet er en av de eksistensielle utfordringene i vår tid, viser dramatiske rapporter.

Den internasjonale kommisjonen mener også de vet hvordan situasjonen kan forbedres.

Klimaendringer og andre miljøforstyrrelser av menneskelig opprinnelse har ført til at temperaturen på havoverflaten stiger, isbreene smelter og skadelige alger og patogene bakterier kommer inn i vannet. Havene mister oksygen. Fiskebestandene synker. Mudring, mekanisert tråling, oljeleting og planlagt dypvanns metallutvinning truer havbunnen.

Den store internasjonale forskergruppen ledet av Boston College’s Global Observatory on Pollution og Center Scientifique de Monaco er støttet av Prince Albert II fra Monaco Foundation og WHO. Rapporten ble publisert i Annals of Global Health.

Forurensning – ofte farlig avfall som slippes ut i miljøet fra menneskelig aktivitet – er en av de største eksistensielle utfordringene i vår tid. I likhet med klimaendringer, tap av biologisk mangfold og uttømming av verdens ferskvannstilførsel, endrer forurensning stabiliteten i jordens støttesystemer og truer den fortsatte overlevelsen av menneskelige samfunn.

Forurensning er også en stor og voksende trussel mot menneskers helse. Det er den største miljømessige årsaken til sykdom i verden i dag, ansvarlig for anslagsvis mer enn 9 millioner for tidlige dødsfall per år.

Uunngåelig pris på økonomisk fremgang?

Forurensning har inntil nå blitt oversett i internasjonal utviklingsplanlegging og i stor grad neglisjert på den globale helseagendaen. For lenge har forurensning blitt sett på som den uunngåelige prisen på økonomisk fremgang. Havforurensning er en kritisk viktig, men lite anerkjent komponent av global forurensning. Det har flere direkte og indirekte påvirkninger på menneskers helse. Naturen og omfanget av disse effektene begynner bare så vidt å bli forstått.

Ved å fokusere analysen på menneskers påvirkning understreker forskerne det faktum at forurensning av havene utgjør en klar og nåværende fare for menneskers helse. Det forårsaker sykdom, funksjonshemming og for tidlig død i land rundt om i verden i dag.

Rapporten blir utgitt sammen med erklæringen «Advancing Human Health & Well-Being by Preventing Ocean Pollution». Godkjent av forskere, leger og globale interessenter som FN og WHO oppsummerer erklæringen de viktigste funnene og konklusjonene fra Monaco Commission on Human Health and Ocean Pollution. Basert på erkjennelsen av at alt liv på jorden er avhengig av havenes helse, ber forskerteamet ledere og borgere fra alle nasjoner om å; 

«beskytte menneskers helse og bevare vårt felles hjem ved å handle nå for å få slutt på forurensning av havet.»

Monaco Commission on Human Health and Ocean Pollution

De anbefalte følgende handlinger:

  • Rask overgang fra fossilt brensel til fornybar energi – vind, sol, tidevanns og geotermisk kraft.
  • Forhindre kvikksølvforurensning av havene ved å eliminere kullforbrenning og kontrollere all industriell bruk av kvikksølv.
  • Avslutt plastforurensning av havene ved å redusere plastproduksjonen og innføre et globalt forbud mot produksjon av engangsplast.
  • Fremme effektiv avfallshåndtering og gjenvinning
  • Redusere landbruksutslipp av nitrogen, fosfor og animalsk avfall; industrielle utslipp; og utslipp av menneskelig kloakk i kystvann.
  • Støtte robust overvåking av havforurensning.
  • Utvide regionale og internasjonale havforurensningskontrollprogrammer til alle land.
  • Støtte forskningsprogrammer som øker kunnskapen om omfanget, alvorlighetsgraden og menneskers helsepåvirkning av havforurensning.
  • Opprette, utvide og beskytte marine beskyttede områder.

Rapporten er støttet av fyrstedømmet Monaco, Verdens helseorganisasjon (WHO), FN miljø (UNEP), Det internasjonale byrået for atomenergi (IAEA), Monaco Oceanographic Institute, det franske nasjonale senteret for vitenskapelig forskning (CNRS), Mediterranean Science Commission (CIESM), European Marine Board, Woods Hole Oceanographic Institution, og Scripps Institution of Oceanography, under High Patronage of HSH Prince Albert II of Monaco.

«Vårt globale observatorium for forurensning og helse ved Boston College er ekstremt stolt over å ha vært i stand til å samarbeide med Center Scientifique de Monaco og Prince Albert II fra Monaco Foundation for å produsere denne rapporten og utvikle Monaco-erklæringen,» 

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Hvordan menneskelig helse påvirkes.

Metylkvikksølv og PCB er havforurensninger med helseeffekter som er best forstått. Spedbarns eksponering for forurenset sjømat kan skade en hjerne som utvikler seg, redusere IQ og øke barns risiko for autisme, ADHD og læringsforstyrrelser. Eksponering av voksne for metylkviksølv øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og demens. Kjemikalier som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og perfluorerte kjemikalier, hvor mange av dem slippes ut i havene fra plastavfall – kan forstyrre endokrin signalisering, redusere fertiliteten hos menn, skade nervesystemet og øke risikoen for kreft. Skadelig algblomstring (HAB) produserer potente giftstoffer som akkumuleres i fisk og skalldyr. Ved inntak kan disse toksinene forårsake alvorlig nevrologisk svekkelse og rask død. HAB-giftstoffer kan også bli luftbårne og forårsake luftveissykdommer. Patogene marine bakterier forårsaker gastrointestinale sykdommer og alvorlige sårinfeksjoner. Med klimaendringer og økende forurensning er risikoen stor for at Vibrio-infeksjoner, inkludert kolera, vil øke i frekvens og utvides til nye områder.

Dette er den andre av to artikler om den nye oppsiktsvekkende rapporten. Du kan også lese den første artikkelen hvor vi ser på de viktigste funnene kommisjonen har gjort.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

WHO sier at det er en myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.