fbpx

Ny rapport beskriver dramatiske koblinger mellom utbredt havforurensning og helserisiko for mennesker.

Havforurensning er utbredt og blir stadig verre, og giftstoffene i havene ødelegger helse og velvære for mer enn 3 milliarder mennesker, ifølge en ny omfattende rapport fra en internasjonal koalisjon av forskere.

Den store internasjonale forskergruppen ledet av Boston College’s Global Observatory on Pollution og Center Scientifique de Monaco er støttet av Prince Albert II fra Monaco Foundation og WHO. Rapporten ble publisert i Annals of Global Health.

På toppen av forslagene om å redusere havforurensning, anbefaler forskerne å forby forbrenning av kull og produksjon av engangsplast, kontrollere kystforurensning og utvide marine beskyttede områder.

Studien er den første omfattende undersøkelsen av innvirkningen av havforurensning på menneskers helse.

«Enkelt sagt: Havforurensning er et stort globalt problem, det vokser, og det påvirker menneskers helse direkte,»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Kraftig advarsel.

Resultatene viser med all tydelighet en svært alvorlig situasjon, mener Professor Philip Landrigan;

«Folk har hørt om plastforurensning i havene, men det er bare en del av det. Forskning viser at havene blir forurenset av en kompleks gryte med toksiner, inkludert kvikksølv, plantevernmidler, industrielle kjemikalier, petroleumsavfall, landbruksavrenning og plast. Disse giftige materialene i havet kommer inn i mennesker, hovedsakelig ved å spise forurenset sjømat. «

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Han mener at sårbare befolkninger som i stor grad lever av sjømat er svært utsatt;

«Selve overlevelsen til disse sårbare befolkningene avhenger av helsen til havene. «

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Maner til global mobilisering.

Havene dekker mer enn 70 prosent av jordens overflate. Til tross for sin enorme størrelse er havene truet, hovedsakelig som et resultat av menneskelig aktivitet, ifølge funnene, hentet fra 584 vitenskapelige rapporter. Rapporten beskriver:

  • Forurensning av havene med plast, giftige metaller, ulike kjemikalier, plantevernmidler, kloakk og avrenning fra landbruket dreper og forurenser fisken som 3 milliarder mennesker spiser.
  • Kystforurensning sprer livstruende infeksjoner.
  • Oljesøl og kjemisk avfall truer ulike mikroorganismer i havet som bidrar med mye av verdens oksygenforsyning.
  • Prins Albert av Monaco sa at analysen kan brukes til å mobilisere global vilje til å dempe havforurensning.

«Koblingen mellom havforurensning og menneskers helse har i lang tid blitt lite studert,» skrev Prins Albert i en innledning til rapporten. «Å ta hensyn til effekten av havforurensning – på grunn av plast, vann og industriavfall, kjemikalier, hydrokarboner, for å nevne noen få – på menneskers helse, bør bety at denne trusselen må inkluderes permanent i den internasjonale vitenskapelige aktiviteten.

«Dette dokumentet om menneskers helse og havet, utarbeidet med bidrag fra Monaco Science Center og Boston College, underbygger at forurensning av havet ikke er uunngåelig,» la han til.

Blant de viktigste funnene:

  • Kvikksølvforurensning er nå utbredt i havene, og akkumulert til høye nivåer i fisk, og oppover i næringskjeden utgjør det dokumentert risiko for spedbarn, barn og voksne.
  • Kull er den viktigste kilden til forurensning av kvikksølv, dets giftstoffer fordamper i luften når det brennes og til slutt vaskes ut i havene.
  • Forurensning langs kysten av industrielt avfall, avrenning fra landbruket, plantevernmidler og menneskelig kloakk har økt frekvensen av giftstoffer forbundet med demens, hukommelsestap, nevrologisk skade og rask død.
  • Plastavfall – som kommer inn i havene med en hastighet på mer enn 10 millioner tonn hvert år – dreper sjøfugl og fisk og konsumeres av mennesker i form av giftige mikroskopiske partikler, som nå finnes hos alle mennesker.

«Det viktigste å innse om havforurensning er at den, i likhet med alle former for forurensning, kan forhindres ved å bruke lover, retningslinjer, teknologi og håndhevingstiltak som retter seg mot de viktigste forurensningskildene,»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Landrigan sier det er eksempler på at tiltak kan virke;.

«Mange land har brukt disse verktøyene og har vellykket renset forurensede havner og elvemunninger samt restaurert korallrev. Resultatene har vært økt turisme, revitalisert fiskeri, forbedret menneskers helse og økonomisk vekst. Disse fordelene vil vare i århundrer.»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Rapporten blir utgitt sammen med erklæringen «Advancing Human Health & Well-Being by Preventing Ocean Pollution». Godkjent av forskere, leger og globale interessenter oppsummerer erklæringen de viktigste funnene og konklusjonene fra Monaco Commission on Human Health and Ocean Pollution. Basert på erkjennelsen av at alt liv på jorden er avhengig av havenes helse, ber forskerteamet ledere og borgere fra alle nasjoner om å;

Hvordan menneskelig helse påvirkes.

Metylkvikksølv og PCB er havforurensninger med helseeffekter som er best forstått. Spedbarns eksponering for forurenset sjømat kan skade en hjerne som utvikler seg, redusere IQ og øke barns risiko for autisme, ADHD og læringsforstyrrelser. Eksponering av voksne for metylkviksølv øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og demens. Kjemikalier som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og perfluorerte kjemikalier, hvor mange av dem slippes ut i havene fra plastavfall – kan forstyrre endokrin signalisering, redusere fertiliteten hos menn, skade nervesystemet og øke risikoen for kreft. Skadelig algblomstring (HAB) produserer potente giftstoffer som akkumuleres i fisk og skalldyr. Ved inntak kan disse toksinene forårsake alvorlig nevrologisk svekkelse og rask død. HAB-giftstoffer kan også bli luftbårne og forårsake luftveissykdommer. Patogene marine bakterier forårsaker gastrointestinale sykdommer og alvorlige sårinfeksjoner. Med klimaendringer og økende forurensning er risikoen stor for at Vibrio-infeksjoner, inkludert kolera, vil øke i frekvens og utvides til nye områder.

Dette er den første av to artikler om den nye oppsiktsvekkende rapporten. Du kan også lese den andre artikkelen hvor vi ser på tiltakene kommisjonen anbefaler for å snu situasjonen.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.