fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny rapport beskriver dramatiske koblinger mellom utbredt havforurensning og helserisiko for mennesker.

Havforurensning er utbredt og blir stadig verre, og giftstoffene i havene ødelegger helse og velvære for mer enn 3 milliarder mennesker, ifølge en ny omfattende rapport fra en internasjonal koalisjon av forskere.

Den store internasjonale forskergruppen ledet av Boston College’s Global Observatory on Pollution og Center Scientifique de Monaco er støttet av Prince Albert II fra Monaco Foundation og WHO. Rapporten ble publisert i Annals of Global Health.

På toppen av forslagene om å redusere havforurensning, anbefaler forskerne å forby forbrenning av kull og produksjon av engangsplast, kontrollere kystforurensning og utvide marine beskyttede områder.

Studien er den første omfattende undersøkelsen av innvirkningen av havforurensning på menneskers helse.

«Enkelt sagt: Havforurensning er et stort globalt problem, det vokser, og det påvirker menneskers helse direkte,»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Kraftig advarsel.

Resultatene viser med all tydelighet en svært alvorlig situasjon, mener Professor Philip Landrigan;

«Folk har hørt om plastforurensning i havene, men det er bare en del av det. Forskning viser at havene blir forurenset av en kompleks gryte med toksiner, inkludert kvikksølv, plantevernmidler, industrielle kjemikalier, petroleumsavfall, landbruksavrenning og plast. Disse giftige materialene i havet kommer inn i mennesker, hovedsakelig ved å spise forurenset sjømat. «

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Han mener at sårbare befolkninger som i stor grad lever av sjømat er svært utsatt;

«Selve overlevelsen til disse sårbare befolkningene avhenger av helsen til havene. «

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Maner til global mobilisering.

Havene dekker mer enn 70 prosent av jordens overflate. Til tross for sin enorme størrelse er havene truet, hovedsakelig som et resultat av menneskelig aktivitet, ifølge funnene, hentet fra 584 vitenskapelige rapporter. Rapporten beskriver:

  • Forurensning av havene med plast, giftige metaller, ulike kjemikalier, plantevernmidler, kloakk og avrenning fra landbruket dreper og forurenser fisken som 3 milliarder mennesker spiser.
  • Kystforurensning sprer livstruende infeksjoner.
  • Oljesøl og kjemisk avfall truer ulike mikroorganismer i havet som bidrar med mye av verdens oksygenforsyning.
  • Prins Albert av Monaco sa at analysen kan brukes til å mobilisere global vilje til å dempe havforurensning.

«Koblingen mellom havforurensning og menneskers helse har i lang tid blitt lite studert,» skrev Prins Albert i en innledning til rapporten. «Å ta hensyn til effekten av havforurensning – på grunn av plast, vann og industriavfall, kjemikalier, hydrokarboner, for å nevne noen få – på menneskers helse, bør bety at denne trusselen må inkluderes permanent i den internasjonale vitenskapelige aktiviteten.

«Dette dokumentet om menneskers helse og havet, utarbeidet med bidrag fra Monaco Science Center og Boston College, underbygger at forurensning av havet ikke er uunngåelig,» la han til.

Blant de viktigste funnene:

  • Kvikksølvforurensning er nå utbredt i havene, og akkumulert til høye nivåer i fisk, og oppover i næringskjeden utgjør det dokumentert risiko for spedbarn, barn og voksne.
  • Kull er den viktigste kilden til forurensning av kvikksølv, dets giftstoffer fordamper i luften når det brennes og til slutt vaskes ut i havene.
  • Forurensning langs kysten av industrielt avfall, avrenning fra landbruket, plantevernmidler og menneskelig kloakk har økt frekvensen av giftstoffer forbundet med demens, hukommelsestap, nevrologisk skade og rask død.
  • Plastavfall – som kommer inn i havene med en hastighet på mer enn 10 millioner tonn hvert år – dreper sjøfugl og fisk og konsumeres av mennesker i form av giftige mikroskopiske partikler, som nå finnes hos alle mennesker.

«Det viktigste å innse om havforurensning er at den, i likhet med alle former for forurensning, kan forhindres ved å bruke lover, retningslinjer, teknologi og håndhevingstiltak som retter seg mot de viktigste forurensningskildene,»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Landrigan sier det er eksempler på at tiltak kan virke;.

«Mange land har brukt disse verktøyene og har vellykket renset forurensede havner og elvemunninger samt restaurert korallrev. Resultatene har vært økt turisme, revitalisert fiskeri, forbedret menneskers helse og økonomisk vekst. Disse fordelene vil vare i århundrer.»

Professor Philip Landrigan, MD, Director of the Observatory and of BC’s Global Public Health and the Common Good Program

Rapporten blir utgitt sammen med erklæringen «Advancing Human Health & Well-Being by Preventing Ocean Pollution». Godkjent av forskere, leger og globale interessenter oppsummerer erklæringen de viktigste funnene og konklusjonene fra Monaco Commission on Human Health and Ocean Pollution. Basert på erkjennelsen av at alt liv på jorden er avhengig av havenes helse, ber forskerteamet ledere og borgere fra alle nasjoner om å;

Hvordan menneskelig helse påvirkes.

Metylkvikksølv og PCB er havforurensninger med helseeffekter som er best forstått. Spedbarns eksponering for forurenset sjømat kan skade en hjerne som utvikler seg, redusere IQ og øke barns risiko for autisme, ADHD og læringsforstyrrelser. Eksponering av voksne for metylkviksølv øker blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og demens. Kjemikalier som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og perfluorerte kjemikalier, hvor mange av dem slippes ut i havene fra plastavfall – kan forstyrre endokrin signalisering, redusere fertiliteten hos menn, skade nervesystemet og øke risikoen for kreft. Skadelig algblomstring (HAB) produserer potente giftstoffer som akkumuleres i fisk og skalldyr. Ved inntak kan disse toksinene forårsake alvorlig nevrologisk svekkelse og rask død. HAB-giftstoffer kan også bli luftbårne og forårsake luftveissykdommer. Patogene marine bakterier forårsaker gastrointestinale sykdommer og alvorlige sårinfeksjoner. Med klimaendringer og økende forurensning er risikoen stor for at Vibrio-infeksjoner, inkludert kolera, vil øke i frekvens og utvides til nye områder.

Dette er den første av to artikler om den nye oppsiktsvekkende rapporten. Du kan også lese den andre artikkelen hvor vi ser på tiltakene kommisjonen anbefaler for å snu situasjonen.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

WHO sier at det er en myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.