inner-banner

Klimakampen undergraves av skadelige rapporter i sosiale og digitale medier.

Forskere ved Nobels toppmøte mener langsiktige beslutninger om å redde planeten og menneskene står i fare på grunn av målrettede angrep i sosiale og andre digitale medier.

En gruppe forskere og analytikere advarer i ny rapport publisert i forbindelse med Nobels toppmøte: Falske nyheter om klimaendringer og tap av biologisk mangfold har en bekymringsfull påvirkning på kampen om å stoppe de økende miljøtruslene mot planeten og menneskene.

Problemene for planeten og menneskene står i kø. Vi kunne for eksempel nylig lese i The Guardian at alle menn kan være infertile innen 2045 på grunn av eksponering for miljøgifter. Er dette slutten på menneskeheten, spør den anerkjente professoren og epidemiologien ved Icahn School of Medicine ved Mount Sinai i New York, Shanna Swan. Dette kan skje raskere enn vi tror, ​​takket være hormonforstyrrende kjemikalier som reduserer fruktbarheten i en alarmerende hastighet over hele verden.

I rapporten til Nobel-toppmøtet kan vi lese at COVID-19-pandemien har avslørt en tett sammenkoblet globalisert verden i rask endring. Forskerne gir i rapporten en systemisk oversikt over dagens situasjon der mennesker og natur er dynamisk flettet sammen og innebygd i biosfæren.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33715097/

Menneskeheten har blitt den viktigste kraften til å forme fremtiden til jordsystemet som helhet; og omfanget og tempoet på menneskers påvirkning har forårsaket klimaendringer, raskt tap av biologisk mangfold, økende ulikheter og tap av motstandskraft for å takle usikkerhet og overraskende kriser. Samlet sett utfordrer menneskelige handlinger grunnlaget for en god utvikling av sivilisasjonen. Forskerne konkluderer at det kreves en svært dramatisk endring mot en bærekraftig fremtid.

Motarbeidet av angrep i sosiale medier.

Rapporten ble publisert av Det Kongelige Svenske Vitenskapsakademiet, og sier at tiltak som er helt nødvendige vil være vanskelig å håndheve hvis de fortsetter å få målrettede angrep i sosiale media. Det internasjonale samarbeidet som er nødvendig for å stoppe global oppvarming og tap av arter, kan ellers bli satt i fare, sier de.

“Sosiale medier har skapt et “giftig” miljø der det nå er veldig vanskelig å skille fakta fra fiksjon”

Owen Gaffney, Stockholm Resilience Center

Videre sier forskeren:

“En av de største utfordringene som menneskeheten nå står overfor, er vår manglende evne til å skille fakta fra fiksjon. Dette undergraver demokratier, som igjen begrenser vår evne til å ta langsiktige gode beslutninger som er nødvendige for å redde planeten vår “

Owen Gaffney, Stockholm Resilience Center

Dette synet ble støttet av rapportens hovedforfatter, professor Carl Folke, direktør for Sveriges Beijer Institutt for økologisk økonomi.

“Det skjer forbedringer – vi får mange nye løfter fra store nasjoner om å takle miljøtrusler – men media fører fremdeles til polarisering av synspunktene, og det er ikke nyttig. Vi må takle det. ”

professor Carl Folke, direktør for Sveriges Beijer Institutt for økologisk økonomi.

Gruppens rapport blir publisert mandag som bakgrunnsanalyse til det første Nobelpristoppmøtet om emnet “Vår planet, vår fremtid”. Deltakere på toppmøtet inkluderer nobelprisvinnere som Al Gore, genredigeringspioneren Jennifer Doudna og immunolog Peter Doherty, samt Anthony Fauci, sjefsrådgiver for USAs president Joe Biden, og Dalai Lama.

Ville dyr har 4% av den totale vekten til alle pattedyr på kloden.

Rapporten gjør det imidlertid klart at oppgaven er skremmende. Som det påpekes, har menneskehetens herredømme over naturen nå nådd oppsiktsvekkende nivåer. For tre hundre år siden var det 1 milliard mennesker på planeten vår. Ved slutten av dette århundret vil tallet nå nærmere 10 milliarder eller muligens overgå det. Som et resultat av disse dramatiske økningene, representerer alle menneskeliv i dag, pluss husdyr som gir oss mat, 96% av den totale vekten til alle pattedyr på jorden. De resterende 4% er planetens gjenværende ville dyr.

I dag er det ikke noe sted i vår verden som er uberørt av homo sapiens, sier rapportens forfattere. Tre fjerdedeler av hele jordens isfrie land er nå blitt direkte endret av mennesker. Hver åttende dag bygger vi en by på størrelse med New York. Vi endrer landskap for å sikre at de gir maksimale økonomiske fordeler og er nå i ferd med å tære på biosfærens motstandskraft. Et resultat er fremveksten av nye patogener som Covid-19.

De relativt rolige årene som utgjør Holocene-epoken, som begynte for 11 700 år siden, er nå erstattet av Anthropocene, en epoke der menneskeheten er den viktigste driveren for økologiske hendelser. Vi ødelegger regnskog som absorberer karbondioksid og er drivkraften for utallige arter – fra insekter til gorillaer og sjimpanser, våre nærmeste evolusjonære fettere – mot utryddelse. Samtidig utløser global oppvarming – forårsaket av vår fortsatte forbrenning av fossile brensler – hetebølger, tørke, stormer, flom og brann.

“Konsekvensene av klimaendringene treffer nå mennesker hardere og raskere enn det vi hadde tenkt oss for bare ti år siden,”.

Our Future in the Anthropocene Biosphere

Gitt det store omfanget av problemet, konkluderer rapporten med at “beskjedne tilpasninger” av industri- og landbruk nå vil være utilstrekkelig.

“Transformative endringer er nå nødvendige,”

Our Future in the Anthropocene Biosphere

Hvordan skille fakta fra fiksjon?

Forskere mener vi mennesker har ulike utgangspunkt for å skille fakta fra fiksjon, og at denne evnen kan utvikles. I en ny studie publisert i PLOS One hevder britiske forskere at mennesker med høye nivåer av såkalt emosjonell intelligens er mindre sannsynlig påvirket av ‘falske nyheter’. Forskerne er fra Strathclyde’s School of Psychological Sciences & Health and School of Government & Public Policy.

Forskerene fant at de som identifiserte nyhetene mest riktig hadde høyere sannsynlighet for å score høyt i EQ-tester. Det var en lignende sammenheng mellom riktig identifikasjon av informasjon og utdanningsnivå.

Dr Tony Anderson, sa:

“Falske nyheter på sosiale medier er nå et spørsmål av betydelig offentlig og statlig bekymring. Forskningen på hvordan håndtere dette problemet er fortsatt i sin spede begynnelse, men nyere studier har begynt å fokusere på de psykologiske faktorene som kan gjøre noen individer mindre utsatt for falske nyheter.”

Dr Tony Anderson.

Dr Anderson sier videre;

“Tidligere undersøkelser har vist at folk kan bli opplært til å forbedre sine EQ-nivåer. Dette skal hjelpe dem med større grad av nøyaktighet å skille hvilke nyheter som er pålitelige og hvilke som er misvisende.”

Dr Tony Anderson.

Deltakerne ble presentert for reelle og oppdiktede nyheter om spørsmål som helse, kriminalitet, økonomiske ulikheter og miljø. Det fiktive innholdet hadde med aspekter som et følelsesladet språk, lite utfyllende informasjon og mangel på kilder.

Global besettelse av økonomisk vekst vil øke risikoen for dødelige pandemier i fremtiden.

Mike Ryan, administrerende direktør for Verdens helseorganisasjons nødprogram, gjorde det klart i en lidenskapelig tale i februar, at COVID-19 er en menneskeskapt krise. Forskere fra University College London har i en artikkel publisert i The Conversation forklart hvordan Covid-19 er en menneskeskapt krise – og at risikoen for nye pandemier øker i fremtiden. 

Artikkelforfatterne Professor Tom Pegram og forsker Julia Kreienkamp ved University College London er knyttet til EU-kommisjonens Horizon 2020-program. 

De skriver at myndighete over hele verden nå lanserer COVID-19-vaksineprogrammer og prøver å få økonomiene tilbake til normalen. Imidlertid må vanskelige spørsmål ikke forbigås, mener de.

Viktigere en økonomien er at COVID-19 ikke kom uventet og som noen overraskelse.

Ved å fortsette å privilegere økonomisk vekst i forhold til miljømessig og sosial bærekraft, så legger vi til rette for nye epidemier… og tar enorm risiko med fremtiden vår”.

Mike Ryan, administrerende direktør for Verdens helseorganisasjons nødprogram

Klimaendringer stjeler ofte overskriftene, men det blir stadig tydeligere at utsiktene for tap av biologisk mangfold er like katastrofale. Avgjørende er at disse to utfordringene er dypt forbundet. Forskerne skriver at disse effektene ikke kan fanges opp i forenklede metaforer som «krigen mot karbon», som kan være politisk gunstig, men som også tilslører kompleksiteten som er involvert i å beskytte livsviktige økosystemer. Det finnes ingen enkelt måling som fanger opp summen av «endringer blant alle levende organismer, inkludert økosystemer både på land og i vann samt de økologiske kompleksene som de er en del av».

FNs generalsekretær António Guterres erklærte 2021 som «året hvor vi skal forene menneskeheten med naturen». Den politiske virkeligheten sikrer økonomisk vekst på bekostning av de økologiske livsviktige systemene som vi til slutt er avhengige av. Forskerne ønsker å utfordre det eksisterende tankesettet. 

Nye styringsmodeller må sikre at ingen mennesker blir fratatt livets nødvendigheter (mat, husly, helsetjenester og så videre), samtidig som vi må sørge for at vi ikke legger skadelig press på jordens livsviktige systemer som alle mennesker er avhengige av (klima, sunn jord, et beskyttende ozonlag).

Så forskerne stiller spørsmålet: 

Er samfunnet klart til å gi avkall på sin virkelighet med dyptgripende makt over naturen – og bytte med en der vi bor i pakt med naturen?

Kommentator i Dagsavisen Lars West Johnsen har i en kommentar et perspektiv på denne situasjonen;

Det som mest sannsynlig må til for å nå klimamålene, vil folk ikke høre og derfor blir mange provosert. Facebook-gruppa «Vi som er totalt imot MDG», totalt altså, har snart 52.000 medlemmer. Ingen liker å høre at de må leve annerledes. Men jeg husker bildet som ble brukt på 90-tallet, om hva som skjer når alle kineserne skal ha kjøleskap. De skulle ikke bare ha det, de ville ha resten av pakka også. Bilene og veiene som må til, utenlandsferiene og livsstilen. Det går ikke.

Kommentator og politisk redaktør i Dagsavisen i Dagsavisen Lars West Johnsen.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform som er en guide mot et bedre liv og bedre helse.

Full Potential skriver:

“Med kunnskap, støtte fra erfarne veiledere – og ikke minst andre medlemmer – gir plattformen deg en mulighet til å få helsekompetanse – og kunnskap om hva som påvirker deg og hvordan du kan navigere i det. Helt i tråd med hva EU og Nordiske myndigheter mener er sentralt i fremtidens helsevesen!”

Funksjonellmedisinsk Institutt har en mer enn 10 år lang historie og over 10 000 kundeerfaringer med å arbeide med avanserte helseforbedringsprosesser med undersvisning som hovedfokus. Instituttet deler sin kunnskap og erfaring med Full Potential AS og er på den måten en viktig vitenskapelig og faglig samarbeidspartner. 

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.