Kraftig økning av autoimmune sykdommer – ny studie viser mulige tiltak for å snu trenden.

Forskere ved University of Illinois mener funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak kan være sentrale for å snu den skumle trenden.

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL har publisert sin artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention (1).

Forskerne peker på viktige tiltak for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer:

  • Sunnere livsstil og proaktiv forebygging av autoimmun sykdom gjennom bruk av funksjonellmedisin og terapeutisk livsstilsendring.
  • Måling av såkalte autoantistoff kan være gunstig for å vise en sykdomsutvikling i lang tid før det gir seg utslag i kliniske symptomer. På denne måten kan man rette tiltak tidlig i et forløp.

Autoantistoffer oppstår når immunsystemet ved en feil reagerer mot noen av kroppens egne bestanddeler. Årsakene til dette er ikke fullt ut forstått, men en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer antas å være av betydning. Prosessen betegnes som autoimmunitet. Store Medisinske Leksikon.

Når immunsystemet ved en feiltakelse angriper kroppens egne celler.

Immunsystemet er et komplekst nettverk av celler og organer som forsvarer kroppen mot infeksjoner, giftstoffer og mye mer. Den viktigste prosessen til et sunt immunforsvar er å skille mellom selvet (kroppens egne celler) og ”annet” vev slik at kroppen bare reagerer på inntrengere. Ved autoimmunitet klarer ikke immunsystemet å skille lenger, noe som resulterer i en unormal respons på ens eget vev. Dette skjer gjennom selvreaktive regulatoriske T-celler, betennelser og autoantistoffer. Vev, organer og regioner i kroppen som er berørt bestemmer typen autoimmun sykdom. Det er nå mer enn 100 kjente typer.

Antisstoffer som lages av hvite blodceller er en viktig del av immunforsvaret. Antistoffer er proteiner som binder til smittestoffer og bidrar i bekjempelse av infeksjoner. Med smittestoffer menes i denne sammenhengen mikroorganismer, som virus, bakterier, sopp og parasitter. Store Medisinske Leksikon.

Autoantistoffer er antistoffer som er rettet mot kroppens eget vev og kan forårsake betennelse, ødeleggelse i organer og andre systemer. Dette fører til symptomer på autoimmun sykdom. I noen tilfeller kan autoantistoffer oppdages før kliniske symptomer og forutsi både sannsynligheten for klinisk sykdom og sykdomsutviklingen.

Epidemiologiske data viser en jevn økning av autoimmun sykdom i hele den såkalte vestlige delen av verden, med en kraftig økning i forekomst. Foreløpig er de aller fleste studier utført med mennesker som allerede har utviklet autoimmun sykdom. Forskerne har i denne nye studien begynt å studere mennesker som enda ikke har utviklet sykdom.

Mange i faresonen for å utvikle sykdom.

Resultatene fra en studie i 2017 viste at faktisk at 12 kjente autoantistoffer kan påvises i nesten en fjerdedel (23,6%) av en tilfeldig europeisk befolkning uten diagnostisert autoimmun sykdom. Studien målte altså ikke alle autoantistoffer – men noen kjente.

Forskerne mener disse autoantistoffene er viktige markører da det er kjent at man kan ha autoantistioffer og samtidig være asymptomatisk i lang tid . Det er bare ved en betydelig autoimmun sykdomsprogresjon at en pasient opplever symptomer og til slutt når klinisk diagnostisk autoantistoffstatus og såkalt kronisk sykdom.

53% av “friske” hadde autoantistoffer.

I denne nye studien hadde 53% av en “friske” arbeidsføre studiedeltakere uten autoimmun diagnose prekliniske eller kliniske nivåer av autoantistoffer. De studerte autoantistoffene består av autoantistoffer som brukes til 60–70% av dagens kliniske autoimmune diagnoser.

Forskerne skriver:

“At vi finner de vanligste autoimmune sykdomsmarkørene i en “frisk” gruppe mennesker støtter den økende forekomsten som rapporteres i nylige studier.”

Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL.

Forskerne skriver også at 25% av deltakerne med kliniske autoantistoffer også testet positivt for prekliniske autoantistoffer. Prekliniske autoantistofferer er knyttet til at noen med en autoimmun sykdom har større sannsynlighet for å utvikle en andre eller tredje autoimmun sykdom over tid.

Forskerne mener at studien viser at forebyggende tiltak kan være et viktig tillegg til dagens reaktive fokus. Altså å vente med tiltak til sykdommen har utviklet seg.

Funksjonellmedisin kan bli viktig.

Implikasjonene av bruk av pre-kliniske markører for autoimmunitet støtter argumentene fra funksjonell- og livsstilsmedisin. Funksjonellmedisin støtter terapeutiske livsstilsendringer for å påvirke utvikling av kronisk sykdom. Forskerne skriver at i en slik tilnærming undersøkes den underliggende årsaken til autoimmunitet, som kan omfatte kosthold, stress, skjulte infeksjoner, ukjente allergier og intollereanser, genetiske predisposisjoner, mage/tarm-problemer som “lekk tarm” og mye mer. I fuksjonellmedisin forsøker man å forstå kroppens grunnleggende systemer og hvordan balanse kan gjenopprettes. De søker en helhetlig tilnærming hvor man ser på sammenhengen mellom pasientens mange symptomer i stedet for å se på symptomene uavhengig av hverandre. Som et resultat kan identifisering og behandling av en underliggende årsak forbedre flere kroniske sykdommer gjennom en enkelt tilnærming.

Forskerne sier at denne typen behandling og tilnærming kan leveres av de som er sertifisert av American College of Lifestyle Medicine og Institute for Functional Medicine.

Pre-diabetes et viktig eksempel.

Et vanlig brukt eksempel på forekomsten av kronisk sykdom er pre-diabetes. Tidlig påvisning av diabetes er viktig fordi det ofte er en lang asymptomatisk fase hos pasienter før diagnosen stilles.

Pasienter med prediabetes har større sannsynlighet for en rekke helsetilstander, så effektiv behandling gjennom intens terapeutisk livsstilsendring har vist seg å forhindre, forsinke og til og med reversere hjerte-og karsykdommer.

Manglende fiberinntak et underkommunisert problem.

Forskerne nevner et annet viktig eksempel: Inntak av fiber. Et fiberrikt kosthold er knyttet til redusert forekomst av både hjerte- og karsykdommer og også en rekke andre kroniske sykdommer. Videre er det vist at lavt fiberforbruk er knyttet til inflammatoriske bakterier som resulterer i lekk tarm. Såkalt lekk er helt sentralt ved autoimmune sykdommer, kan vi lese. Å reversere tarmpermeabilitet (tette lekk tarm) gjennom et fiberrikt kosthold kan faktisk forhindre autoimmunitet. Dette viser hvordan identifikasjon av en underliggende årsak kan behandle flere sykdommer, skriver forskerne.

Forskerne viser også til andre studier på funksjonellmedisin og autoimmunitet som støtter nytten av terapeutiske livsstilsendringer. For eksempel en systematisk gjennomgang av 27 randomiserte kontrollerte studier med kosthold og kosttilskudd hos individer med revmatoid artritt (revmatisme) viste sykdomsforbedring med tiltak som middelhavsdiett, krydder som ingefær, kanelpulver og pro-biotika som inneholder laktobacillus-bakterier. En annet eksempel er en randomisert-kontrollert studie som undersøkte bruk av grønn te-ekstrakter hos personer med lupus, og viste forbedret sykdomsaktivitet og livskvalitet etter 3 måneder.

Forskerne viser at slike eksempler viser nytten av å integrere funksjonellmedisin ved autoimmunitet. Som et resultat eksisterer det nå mange publiserte studier om stabilisering av immunforsvaret og reversering av kronisk sykdom, noe som gir viktig kunnskap til pasientene.

Et springbrett for ny forskning og nye tiltak.

Forskerne mener denne studiens funn bør bli sett på som et springbrett for å fremme videre forskning på autoimmunitet hos udiagnostiserte individer og forholdet til livsstil.

Positive prøver hos “friske” yrkesaktive voksne viser også den mulige betydningen av tidlig screening for å oppdage tegn på autoimmun sykdom tidlig. Etter en slik undersøkelse er neste trinn å gi enkeltpersoner muligheter og råd for å kunne gjøre livsstilsendringer som kan forbedre både kronisk sykdom og autoimmunitet.

“Tradisjonelle råd om livsstilsendringer kan suppleres med behandlingsplaner som er fokusert på behandling av grunnårsaken til mange tilstander samtidig.”

Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL.

Referanser:

  1. On the Prevalence of Autoimmune Disease Markers in a Working Population and its Relationship to Wellness, International Journal of Disease Reversal and Prevention, Umber Waheed, Roger Greenlaw, MD, Sherry Falsetti, https://ijdrp.org/index.php/ijdrp/article/view/237/181

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.