Riktige næringsstoffer for psykisk helse

Funksjonellmedisinsk Institutt driver undervisning og opplæring i ortomolekylær medisin. I Norge er det ikke mange som jobber med dette, men elementene det består av er velkjent for leger og psykologer flest. Alle vet at nok søvn, riktig kosthold, fysisk aktivitet og trygg livssituasjon er grunnleggende for både fysisk og psykisk helse, og de fleste kliniske psykologer jobber med å få dette på plass hos sine pasienter. Ved Funksjonellmedisinsk Institutt ønsker man å gå lengre, man ønsker å ta alt dette fra det generelle til det individuelle. Hva som er bra for mennesker generelt er ikke alltid det samme som er bra for ett enkelt menneske akkurat nå. Behovene for ulike næringsstoffer varierer mye mellom mennesker, og kan for et enkelt menneske variere mye med endringer og påkjenninger i livet. Gjennom grundig kartlegging og utredning søker man å finne frem til de underliggende ubalansene i kroppens biokjemi. Ortomolekylær medisin dreier seg om å skape endringer i individet, og ikke om behandling av diagnose eller sykdommer. For å få til dette jobber man med både det fysiske og psykiske, kroppslige og mentale ved mennesket i et tett samarbeid mellom leger og helsecoacher.

Orto- stammer fra gresk og betyr riktig eller rett. Begrepet viser til riktige næringsstoffer i rett mengde, i denne sammenhengen handler det om å tilføre kroppen de næringsstoffene den trenger i riktige mengder for å gjenvinne god psykisk helse. Ved Funksjonellmedisinsk Institutt er man opptatt av å jobbe med hele mennesket og livssituasjonen det enkelte individ lever i. Det er nær sammenheng mellom kjemien i hjernen og hvordan vi tenker, lever og oppfatter virkeligheten. Gener, livsstil, kosthold og tenkemåter påvirker kjemien i hjernen, og hjernekjemien er styrende for hvordan vi tenker, føler, handler og opplever verden. Funksjonellmedisinsk Institutt er opptatt av å jobbe med alle disse delene parallelt siden de henger nøye sammen, og gjensidig påvirker hverandre.

Å bruke naturlige tilskudd skiller seg fra bruken av farmakologiske medisiner på flere måter. Målet med ortomolekylær medisin er å endre den underliggende tilstanden, ikke å behandle symptomer. Diagnosene man bruker innen psykiske lidelser er basert på beskrivelser og kategorisering av symptomer og sier lite om bakenforliggende årsaker. Evidensbasert behandling, som tar utgangspunkt i diagnoser, henter sin legitimitet fra at det kan vises at de demper symptomer. Metodene adresserer vanligvis ikke årsakene til at problemene oppstår. Dette gjelder både for mange av medisinene som brukes i psykiatrien og for evidensbaserte metoder som brukes i psykoterapi. Når man jobber med næringsmidler kan man ikke basere seg på enkle sammenhenger mellom et symptom og et enkelt næringsstoff. Et symptom kan være uttrykk for ubalanser i mange ulike stoffer og mangel på et enkelt næringsstoff kan gi seg utslag i mange ulike symptomer. Et gitt stoff kan ha helt motsatt virkning på to ulike individer og et næringsstoff kan virke på en måte sammen med et stoff og på en annen måte sammen med et annet.

Ved å se på hele mennesket og utrede både fysisk og psykisk gjennom utvidede blod- og urinprøver, klinisk intervju og spørreskjemaer kan man finne indikasjoner på underliggende tilstander. Dette kan så adresseres gjennom individuelt tilpassede kosttilskudd og noen ganger også diett, samtidig som man jobber med psykoterapi.