Om Oss

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Hos oss kan du få forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Demokratisering av kunnskap.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. Dette mener vi er spesielt viktig i en tid hvor ulikheten i makt og rikdom øker, og demokratiet utfordres fra flere hold.

Den såkalt vestlige livsstilen påfører våre samfunn enorme utfordringer. Og kunnskapen om hvordan miljø- og livsstil påvirker helsa vår mener vi er underkommunisert. Veldig ofte er det fokus på enkle dietter, kurer og “quick fix”. Funksjonellmedisinsk Institutt AS har gjennom en årrekke videreformidlet publisert forskning og kunnskap om hvordan en rekke faktorer i den vestlige livsstilen påvirker helsa vår. Man ser ikke en årsak – men at det gjerne er kombinasjonen av en rekke faktorer samtidig. Hittil har vi videreformidlet over 1000 publiserte artikler med henvisninger til kildene og orginalartikler i anerkjente tidsskrifter.

Helt konkret innebærer det å gjøre forskning og kunnskap tilgjengelig for interesserte innbyggere. Det publiseres hver dag hundretalls nye studier i internasjonalt anerkjente artikler, og mange involverer hvordan miljøet og livsstilen vår påvirker helsa.

Uoversiktlig.

Internett-revolusjonen gjør at det er en enorm mengde kunnskap som er tilgjengelig. Men samtidig kan det være vanskelig å sette kunnskapen inn i en sammenheng. Det er også en rekke aktører, både kommersielle og andre, som har store interesser i dette og som kan gjøre bildet uoversiktlig.

Samtidig som ser vi at myndighetene i både Norge, EU, Storbritannia og de ledende amerikanske sykehusene har et kraftig økt fokus på dette, så erfarer vi at denne utviklingen skjer uten at befolkningen i stor grad vet om dette. Vi formidler og tilgjengeliggjør kunnskap om denne spennende utviklingen og forskningen som ligger til grunn.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har alle vi som er tilknyttet instituttet merket dette på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Vi har fokus på alle faktorene man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Amerikanske sykehusgiganter leder utviklingen.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter. De to andre ledende sykehuskjedene i USA, Mayo Clinic og Johns Hopkins Hospital, er også førende i denne utviklingen.

Forskergruppe hevder i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig fremover for å snu den negative helsetrenden. Forskerene tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention hvor de peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske akkrediteringsrådet for videreutdanning  av leger og helsepersonell (ACCME).

Vitenskapelig fundament.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Du kan lese våre over 1 000 forskningsbaserte artikler her.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for funksjonellmedisin – og har ambisjoner om å nå enda flere med det vi mener er svært viktig kunnskap.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende endring og videreutvikling av virksomheten den kommende tiden. Vi vil derfor ikke ta i mot nye kunder nå. 

Hvis du vil være først til å få nyheter og oppdateringer om våre spennende planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Helsekrisen og miljøkrisen er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Og løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan for mange være utfordrende og møte  med motstand. Vår virksomhet er rettet mot de som selv ønsker å ta ansvar for sitt liv og sin egen helse.


EU og Norske myndigheter: Vi står foran omfattende endringer av helsetjenestene på grunn av den kraftige økningen av kroniske tilstander.

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig.

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse.

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – innbyggerne vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre sin egen helse.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer i en gjennomgang om en folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som sentrale årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære”

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Ikke en – men mange faktorer sammen.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Funksjonellmedisinsk Institutt sin virksomhet:

  • Funksjonellmedisinsk Institutt AS er en formidlingsinstitusjon som driver med videreformidling av forskning, kunnskap og erfaringer fra inn og utland innenfor funksjonellmedisin, persontilpasset medisin og tilgrensende fagområder. Dette gjør instituttet gjennom media, sosiale plattformer og andre kommunikasjonskanaler.

Ansvarsbemerkning

Kunnskap og informasjon formidlet av Funksjonellmedisinsk Institutt kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.

Kontakt

Vi har kontorer i Oslo og Trondheim. Vårt hovedkontor er i Huidtfeldtsgate 9a i Vika i Oslo, ca fem minutters spasertur fra Nasjonalteateret stasjon. Adm. Dir. er Anders N. Krokfoss og leder for administrasjonen er Silje Dam Tretroten. Du kan ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ringe 97 99 25 00.


Silje er kurs- og kontorleder og er ansvarlig for administrasjonen.

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin